Trasa srednjega dela tretje razvojne osi med Celjem in Novim mestom, ocenjena na skoraj 900 milijonov evrov, poteka skozi devet občin, z vsemi priključki in navezavami pa zadeva dvajsetih občin. Študija variant je bila izdelana leta 2008, dokončna različica pa naj bi bila za obravnavo v vladi pripravljena najpozneje v začetku leta 2018. Nato bo sledila priprava državnega prostorskega načrta.

Dobrih 57 kilometrov dolga trasa poteka od Celja mimo Laškega, Rimskih Toplic do Radeč in nato mimo Sevnice, Šentjanža, Zbur in Šmarjeških Toplic do razcepa pri Otočcu, kjer se naveže na avtocesto Ljubljana–Obrežje. Po besedah Draga Bregarja z direktorata za kopenski promet pri ministrstvu za infrastrukturo poteka iskanje najustreznejše različice zelo intenzivno: »A moramo priznati, da je ta intenzivnost kakšno desetletje prepozna. Naša želja je čim prej končati to dolgotrajno prostorsko agonijo.«

Ne gre za novo avtocesto

Kot je na javni obravnavi v Novem mestu poudaril Tomaž Willenpart z direkcije za infrastrukturo, ne gre za novo avtocesto, »saj je na tem odseku ne potrebujemo«, ampak gre za dvopasovno cesto z izjemo območja okoli Celja, kjer je pričakovati večjo količino vozil. Na tej cesti je pričakovan promet od 10.000 do 12.000 vozil na dan.

V Šmarjeti opozarjajo, da imajo v neposredni bližini že avtocesto, zato si še ene ceste, četudi zgolj dvopasovnice, v svoji bližini ne želijo. »Imamo izjemno ohranjeno naravno okolje, na katerem gradimo nadaljnji turistični in prostorski razvoj občine. Zato je predvideno umeščanje tretje razvojne osi za našo občino nesprejemljiv in nedopusten poseg v prostor,« pravijo na občini.

Po mnenju županje Bernardke Krnc bi bilo treba traso zaradi varstva narave in odmika od naselij premakniti čim bolj proti zahodu, sprašuje se tudi, ali sta res potrebna kar dva priključka na območju njihove občine. Trasa namreč predvideva priključka Zbure in Šmarješke Toplice. Kot odgovarja Rado Romih iz Razvojnega centra Planiranje Celje, kjer so izdelali študije variant, so seveda še vedno možne optimizacije trase. »Dejstvo pa je, da je v primeru Šmarjeških Toplic premik še bolj proti zahodu težak zaradi težavnega terena. Priključki so načrtovani tam, kjer navezujejo večja naselja.«

Drugače je v Sevnici, kjer predvidena trasa od Radeč proti Novemu mestu poteka več kot deset kilometrov stran od samega mesta, si jo pa želijo čim bliže.

»Razvojna os mora zajeti gospodarska središča«

»Sevnica je gospodarsko najmočnejše središče med Celjem in Novim mestom. Če gre za razvojno os, mora nujno zajeti gospodarska središča in ne zgolj pripeljati tranzitnega prometa od točke A do točke B,« pravi župan Srečko Ocvirk. Poudarja, da je sevniško gospodarstvo vezano na vse smeri, najslabša pot pa je proti Trebnjemu in Celju. Po Willenpartovih besedah bo problem Sevnice rešen z ureditvijo ceste skozi Mirnsko dolino, ki pa se bo delala neodvisno od tretje razvojne osi. »Na eni strani torej cesta skozi Mirnsko dolino, na drugi strani v smeri Zidanega Mosta in na tretji v smeri proti Krškemu – tako bo imela Sevnica navezavo na avtocesto z vseh treh strani.«

V Sevnici so bolj naklonjeni variantama V1 in V2. Prva poteka od Radeč naprej po trasah obstoječih cest in predvideva rekonstrukcijo posameznih odsekov, medtem ko druga poteka delno po obstoječih in delno po novih trasah in zajema gradnjo obvoznic okoli večjih središč. Toda tako V1 kot V2 sta skoraj dvakrat daljši od predlagane optimalne variante.

Trbovlje so spet izpadle

Tudi Trbovlje bo tretja os, tako kaže, obšla. Dobili bodo zgolj navezavo na novo cesto Hrastnik–Zidani Most, za katero je državni prostorski načrt že sprejet. »Želimo si vsaj kak konkreten priključek na avtocestni križ. Resda smo bolj vezani na Ljubljano, a tudi tretja os bi lahko bila za zasavsko regijo, ki jo pesti visoka brezposelnost, velika priložnost. Zato bomo v tem primeru spet precej izgubili. Poleg tega imamo cel kup degradiranih površin, primernih tako za industrijo kot za nove ceste, na drugi strani pa bodo s to traso drugod uničena številna kakovostna kmetijska zemljišča,« razmišlja županja Trbovelj Jasna Gabrič.

Predvidena trasa tretje razvoje osi od Celja do Novega mesta

MZI

PODATKI

PREDVIDENI PRIKLJUČKI

OPNVR

– optimizirani predlog najprimernejše variante

VARIANTA 1

VARIANTA 2

AVTOCESTA

Polzela

Braslovče

AC A1

Mesta

občina Celje

LOPATA

LEVEC

Šmarje

pri Jelšah

Tabor

Žalec

Prebold

Štore

Šentjur

TREMERJE

Trbovlje

LAŠKO

Zagorje

ob Savi

Dobje

Hrastnik

Laško

ZIDANI MOST

Kozje

Radeče

RADEČE

2

Sevnica

Litija

ŠENTJANŽ

1

Šentrupert

Krško

Mirna

LAKNICE

Škocjan

Trebnje

Mokronog-

Trebelno

ZBURE

Š. TOPLICE

Kostanjevica

na Krki

Šmarješke

Toplice

Mirna Peč

OTOČEC

Mestna občina

Novo mesto

Šentjernej

0

5 km

10