Dan habitata nas opominja, da ima vsakdo moč in odgovornost, da oblikuje prihodnost naših mest in naselij. Vlade in lokalne skupnosti vsega sveta so pozvane, da na ta dan usmerijo pozornost na kakovost življenja v mestih in drugih naseljih ter z različnimi aktivnostmi spodbujajo zavest za izboljšanje življenjskih pogojev.

Prostor oblikujemo vsi

Prostor in arhitektura imata močan vpliv na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obdajata nas vse življenje in dajeta okvir vsem našim dejavnostim. Vsi ljudje oblikujemo prostor, ne samo arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci, hkrati pa prostor oblikuje nas. Vse naše vrednote, tudi prostorske, so temelj naše kulture in kažejo na razvitost naše družbe. Od naših izkušenj, znanja in odnosa, ki si jih oblikujemo skozi življenje, pa je odvisna tudi prihodnost naših mest, vasi, javnega prostora in stavb.

Spreminjajmo mesta, ne podnebja!

Aktivnostim se v oktobru, ki ga zaokrožata svetovni dan habitata 3. oktobra in svetovni dan mest 31. oktobra, se ministrstvo za okolje in prostor pridružuje z mesecem prostora 2016, posvečenem trajnostnemu prostorskem razvoju. S sloganom »Spreminjajmo mesta, ne podnebja!«, želi spodbuditi dejavnejše spoprijemanje mest s posledicami podnebnih sprememb in opozoriti na vlogo celovitega prostorskega in urbanega načrtovanja, projektiranja, arhitekture in gradbeništva pri tem. Za prilagoditev podnebnim spremembam niso dovolj le okoljski ukrepi, potreben je tudi spremenjen pristop do načrtovanja dejavnosti v prostoru, oblikovanja in projektiranja objektov ter odprtega prostora, da bodo pogoji za življenje in delo v spremenjenih razmerah dovolj dobri.

Prilagajanje na podnebne spremembe

O trajnostnem prostorskem in urbanem razvoju danes ne moremo govoriti drugače kot v povezavi s prilagajanjem na podnebne spremembe. Ozelenitev mest, izboljšanje infrastrukture, trajnostna prenova zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti in energetske oskrbe, vse to je priložnost, ki jo mesta v procesu prilagajanja podnebnim spremembam lahko izkoristijo tudi zato, da postanejo prijetnejša za bivanje in privlačnejša za podjetja. Prilagajanje na podnebne spremembe je eden ključnih izzivov prostorskega in urbanega razvoja, ki ga na področju prostorske politike upošteva tudi prenova strategije prostorskega razvoja Slovenije, aktualna reforma urejanja prostora in graditve objektov ter priprava smernic za trajnostno gradnjo.

Nacionalno poročilo o urbanem razvoju

Ministrstvo bo ob mesecu prostora izdalo nacionalno poročilo o urbanem razvoju - Habitat III. Mesec prostora namreč letos poteka tudi v znamenju konference Združenih narodov Habitat III, ki bo od 16. do 20. oktobra v Ekvadorju. Na njej bo po dvajsetih letih, ko je bila leta 1996 v Carigradu sprejeta Agenda Habitat, sprejeta nova urbana agenda, s katero bo obnovljena politična zaveza za trajnostni urbani razvoj, naslovljena na izzive v mestih za doseganje podnebnih ciljev globalnega podnebnega sporazuma iz Pariza 2015 ter na odpravljanje revščine in neenakosti prebivalstva.

Spletni portal mesta.si

Ob začetku letošnjega meseca prostora ministrstvo za okolje in prostor predstavlja tudi nov spletni portal mesta.si. Namenjen je občinskim upravam, prostorskim načrtovalcem in drugim akterjem na področju urbanega razvoja. Ponuja aktualne informacije o dogodkih in razpisih ter poglobljene vsebine o urbanih trendih. S portalom želi podpreti prenos tujih praks na področju urbanega razvoja in priprave celovitih urbanih politik v slovensko okolje. Portal je nastal kot del projekta »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT«, ki ga po naročilu ministrstva izvajata Inštitut za politike prostora (IPoP) in Skupnost občin Slovenije (SOS).