Izjemno stanje v Brežicah

vlada, odkar se je tako impozantno izvršila vseslovenska binkoštna slavnost. Policija zopet divja pod zaščito okrajnega glavarja zoper Slovence; okrajni glavar sam si od nemčurskega odvetnika da sestavljati ovadbe zoper Slovence, katere on podpiše! Nemčurskemu odvetniku zelo sape primanjkuje, ker tako išče vzrokov za nove ovadbe proti premožnim Slovencem. Slovencem se brani hoditi čez provizorični most na Kranjsko, kar se dovoli vsakemu nemškemu capinu; to pa bomo že preboleli. Nemčurčke pač bode v oči naš lepi »Grič«, in naša nova restavracija koncem mostu. (…)

Domovina, 12. julija 1906

Boj med Slovenci in Nemci v Brežicah

se je vnel v nedeljo dne 29. t. m. v Grobuškovi gostilni, ker so Nemci s kamni napadli mirno pojoče Slovence. Navzočnosti razsodnih mož se ima »nepristranska« policija zahvaliti, da je stvar ugodno končala.

Domovina, 1. avgusta 1906

Iz Brežic.

Slavnostna otvoritev novega mostu čez Savo in Krko pri Brežicah se vrši 25. t. m.; slavnost priredi mestna občina Brežice, udeležita se je tudi namestnik Clary in deželni glavar Atems, povabljeni bodo tudi vsi župani brežiškega okraja. Mestna občina je že iz Celja in od drugod naročila trumo hajlovcev, katerih tu primanjkuje; tudi hiše se bodo na mestne stroške okrasile s protiavstrijskimi frankfurtaricami. Za časa stavbe je mestna občina Slovence kolikor mogoče šikanirala, ako so hodili po mostu, kar je seveda nemškutarjem dovoljeno bilo: 3 Slovenci so bili radi tega aretovani, eden od mestne policije celo težko poškodovan. (…)

Domovina, 17. avgusta 1906

Otvoritev mosta črez Savo pri Brežicah.

V tej zadevi nam piše rodoljub: Taktika, ki jo priporoča Domovina v petek. 17. t. m. mi ne ugaja. Če bomo se mi vedno skrivali ob takih prilikah, potem bodo res v Gradcu in še više mislili, da nas ni. Nastop ob otvoritvi bohinjske železnice je napravil ves drugačen vtis. Nastopimo vedno tako in tudi ob tej priliki. V brežiškem okraju je par sto Nemcev in na tisoče Slovencev. Naj pridejo k slavnosti otvoritve vsi slovenski župani in kar največ zavednih Slovencev, hiše ob potu naj se okrasijo s slovenskimi trobojnicami: če bi se klicalo Hoch ali Heil, naj vsi Slovenci zakličejo gromoviti »Živijo«!, da bo namestniku in deželnemu glavarju donelo 14 dni po ušesih, da bosta si zapomnila, da sta na slovenskih tleh, med zavednim slovenskim ljudstvom!

Domovina, 20. avgusta 1906

Otvoritev mostu čez Savo pri Brežicah.

Politično društvo »Sava«, narodni svet v Brežicah, in sploh slovenska stranka v Brežicah je telegrafično naznanila namestniku, da se Slovenci ne udeleže slavnosti, katero hoče mestna občina prirediti kot velenemško itd. vsled pristranskega postopanja mestne občine in krutega preganjanja Slovencev in vsled pasivitete politične oblasti.

Poziva se še enkrat vse korporacije, župane itd., da ostanejo doma; tudi naši gg. poslanci se ne udeleže slavnosti. Baron Moscon se trudi, da bi on kmečke deputacije vodil pred namestnika; to je že vrhunec brezobraznosti tega slabotnega starčka, ki se vedno kaže našega narodnega nasprotnika. (…)

Domovina, 22. avgusta 1906

Slovenci in otvoritev mostu preko Save pri Brežicah.

Brežice, 21. avgusta. Slovenci brežiškega okraja zlasti vsi obč. zastopi so sklenili popolno abstinenco ob otvoritvi novega mostu čez Savo, ker so hoteli dati Nemci slavnosti nemškonarodno lice. Zato tudi cesarski namestnik grof Clary ne pride k slovesnosti, čeprav je bil njegov prihod napovedan. Nemci v onemogli jezi pripravljajo velike škandale.

Slovenec, 23. avgusta 1906