»Nedavno sem na spletni strani občine Kamnik prebral poučno opozorilo kamniških policistov, da na območju občine opažajo v zadnjem času vse več kršitev zakona o cestah. Bodisi zato, ker kmetijski posevki ob občinskih cestah segajo na cesto in zmanjšujejo preglednost in varnost, bodisi zato, ker kmetje orjejo preblizu cestišča in ga poškodujejo. Tudi drugi občani na cestah počnejo marsikaj, kar je prepovedano, in se pogosto niti ne zavedajo, da jih lahko zaradi tega policisti pošteno oglobijo,« je preventivno opozorilo kamniških policistov pohvalil naš bralec iz Kamnika. Ker pa se mu je ob tem, kot pravi, takoj porodilo vprašanje, ali so kamniški policisti res že kdaj tudi v praksi koga oglobili, ker je zaoral preblizu ceste in poškodoval njen ustroj in hkrati cestišče zapacal z blatom ali gnojem, in ali so kdaj denimo oglobili občana, ki je na kraju nesreče ob cesti prižigal sveče, je za te odgovore poprosil še nas.

Orati je treba vsaj meter od ceste

Do največ kršitev in nepravilnosti prihaja predvsem v času jesenskega in pomladanskega oranja, so na spletni strani zapisali kamniški policisti in dodali, da ni prekršek le, kadar posevek (npr. koruza, pšenica) zmanjšuje preglednost, marveč še vrsta stvari, ki so jih podrobneje našteli, mi pa povzeli v precej bolj zgoščeni podobi.

Po zakonskih določilih je prepovedano orati na razdalji manj kot en meter od roba cestišča, saj lahko zaradi oranja preblizu bankine ali celo v cestišče razpoka asfalt, nastanejo posedki roba prometnega pasu, spreminjata se trdnost bankin in stabilnost cest, kar seveda precej skrajšuje njihovo življenjsko dobo, so opozorili in dodali, da se prekršek sankcionira z globo 1000 evrov za posameznika in 4000 evri za pravno osebo in 1000 evri za njegovo odgovorno osebo.

Z enako vsoto se sankcionira prekršek onesnaženja cestišča z nanosom blata in zemlje. Orač oziroma voznik delovnega stroja je namreč dolžan, preden se vključi na javno cesto, pnevmatike očistiti blata, zemlje in drugih snovi ter zapeljati na javno cesto očiščen.

Na in v cestno telo javne ceste je prepovedano odvajati tudi meteorno vodo, odplake in druge tekočine; po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete; puščati živali brez nadzorstva, pasti živino ali graditi napajališča za živali; nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa. Prepovedano je postavljanje ograj, stebričkov, zasajanje žive meje, drevja, trte ali druge visoke nasade in poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete.

V zakonu je posebej omenjena tudi prepoved postavljanja nagrobnih plošč in drugih spominskih znamenj. Med prekrške štejejo tudi zažiganje trave, lesa ali drugih odpadnih snovi, odvajanje odplak, razsipanje sipkega materiala, onesnaževanje cestišča ali puščanje na njem snega ali ledu, ki pade nanj, vleka hlodov, vej, skal...

Sankcije niso pogoste

Na policijski postaji Kamnik so v preteklem letu izvedli dva prekrškovna postopka v povezavi z onesnaževanjem ceste, eden pa je po njihovih pojasnilih še v obravnavi. Predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Ljubljana Maja Ciperle Adlešič je ob tem dodala, da policisti v veliko primerih kršiteljem izrečejo le opozorilo. Gre namreč večinoma za primere, ko promet ni ogrožen, kršitelji pa so medtem že počistili vozišče. Če pa prejmemo prijavo o onesnaževanju ceste oziroma jo zaznajo sami, zoper kršitelja seveda ukrepajo, so še povedali na policiji.