Maksimalna višina kredita je 1,5 milijona evrov, obrestna mera pa EURIBOR 6-mesečni + 1,95%. Višina garancije znaša 80 odstotkov višine glavnice, odplačilna doba kredita je od 18 mesecev do 7 let. Možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita. Na razpis za garancije za bančne kredite se podjetja lahko prijavijo do 5. decembra. Letos so že odobrili 48 garancij za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte v višini 12,14 milijonov evrov. Razpisna kvota se bo predvidoma povečala za 11,7 milijona evrov.
 

Sklad je letos finančno že podprl 476 podjetij in sicer s skupno 43,1 milijona evrov, po besedah direktorice sklada Maje Vidovič Tomanič pa imajo okoli 500 vlog še v obravnavi.
Zanimanje za garancije za zavarovanje bančnih kreditov, ki poleg ugodnejšega zavarovanja znižuje tudi stroške kreditiranja, je veliko, saj so podjetja deležna nižje obrestne mere, ki znaša 6-mesečni EURIBOR + 1,95 odstotka, hkrati pa omogoča daljšo ročnost kredita in možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 

Sklad izdaja dve skupini garancij, poleg garancij za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte tudi garancije za klasične bančne kredite. Slednja je namenjena lažjemu zavarovanju klasičnih bančnih kreditov, namenjenih financiranju različnim investicij malih in srednjih podjetij ter financiranju obratnih sredstev. Za klasične kredite je bilo letos odobrenih 123 garancij ali skupno 22,62 milijonov evrov, v ocenjevanju je še 52 projektov, na voljo pa devet milijonov evrov

Sicer pa je imel SPS za celotno leto 2013 in prvo tretjino leta 2014 na razpolago 128 milijonov evrov ugodnih finančnih instrumentov, od tega 67 milijonov evrov garancij, 10 milijonov evrov mikrokreditov, 4,2 milijona evrov  subvencij za zagon inovativnih podjetij, 31,1 milijona evrov subvencij za nakup nove tehnološke opreme ter 16 milijonov evrov  tveganega kapitala za hitro rastoča podjetja. S tem denarjem bi skupno lahko podprl okoli 700 mikro, malih in srednjih podjetij. Od leta 2008 je SPS finančno pomagal več kot tri tisoč podjetjem s 491 milijoni evrov, pri čemer je bil delež sredstev Evropske unije 78-odstoten. Podprta podjetja so ustvarila 4500 novih delovnih mest, dodano vrednost pa letno povečujejo za 4,6 odstotka letno.

Novembra naj bi SPS vnovič dal na voljo mikrokredite v višini petih milijonov evrov.  Gre za enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Z direktnimi mikrokrediti v skupni višini pet milijonov evrov je  potrebno likvidnostno pomoč prejelo 212 mikro in malih podjetij.

Nekoliko nižjo dinamiko pridobivanja denarja pa je zaznati v primeru družb tveganega kapitala (DTK). Do sedaj so DTK podprle 16 hitrorastočih novih podjetij v Sloveniji, ki so skupno prejela 16 milijonov evrov tveganega kapitala. Do leta 2015 je na razpolago še 40 milijonov evrov tveganega kapitala za potencialna hitro rastoča podjetja. jpš