Namen javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom.

S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Z javnim razpisom se bo prek projektov, ki bodo načrtovani v sodelovanju z gospodarstvom, spodbujal prenos znanja v gospodarstvo in s tem tudi usmerjalo gospodarstvo v razvoj, kar posledično vpliva na večjo prilagodljivost, učinkovitost ter konkurenčnost gospodarstva. Hkrati bodo visokošolski zavodi oziroma vključeni pedagoški mentorji s pridobljenimi praktičnimi izkušnjami posodabljali učne programe in na ta način prilagajali izobraževalni sistem potrebam gospodarstva.

Cilj je podpreti najmanj 185 projektov, ki bodo neposredno naravnani na reševanje aktualnih potreb gospodarstva, in vključiti najmanj1465 dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija. V okviru projekta se lahko razvijejo idejne rešitve oziroma izvedbene študije, analize, raziskave, ki potencialno vodijo do novega izdelka, storitve, inovacije oziroma k uvajanju novih ali izboljšanih delovnih procesov, novih pristopov pri delovanju podjetja, prilagajanju trgu in tržnim zahtevam ter drugo, kar prispeva k razreševanju aktualnih potreb gospodarstva.

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije vpisani v razvid visokošolskih zavodov.

Rok za oddajo prijav je 24. december do 12. ure, prijavna dokumentacija pa je na voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si