Letošnje leto je še ena od prelomnic podjetja, saj ste po uspešno zaključenem letu 2013, ko ste prihodke od prodaje vnovič dvignili za dobro desetino, dodano vrednost pa za 40 odstotkov, prevzeli ljubljansko podjetje Adel. Kaj je bil glavni vzgib za prevzem, za GMT novi trgi v državah nekdanje Jugoslavije?

V Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in v Bolgariji že imamo svoje svoje gospodarske družbe. V preteklih letih smo predvsem na območju Slovenije rasli tudi s pomočjo prevzema manjših trgovcev in družb, ker pa smo zaznali, da se na prihod na slovenski in hrvaški trg pripravlja še nekaj trgovcev z motornimi olji, mazivi in rezervnimi avtomobilskimi deli iz vzhodne Evrope, je bil prevzem podjetja Adel za nas samoumeven korak pri našem nadaljnjem razvoju. Priložnost se je pojavila na trgu kar sama, s prevzemom Adela in posledično njegove hčerinske družbe Anet na Hrvaškem pa smo si odprli dodatne poti za širitev na hrvaški trg. V prihodnosti ne izključujem večje rasti na področju nekdanje Jugoslavije in vzhodne Evrope, saj naš naslov še vedno prihajajo ponudbe za prevzeme ali lastniška povezovanja iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Makedonije.

Ob združitvi ste napovedali, da boste leto 2014 končali s 70 milijonov prihodkov in osmimi milijoni evrov čistega dobička. Kaj so še prednosti združitve oziroma načrti za naprej?

Čeprav so od prevzema podjetja Adel minili šele štirje meseci, so pozitivni učinki sinergije že vidni na področju nabave, skladiščenja in prodaje. Že od same ustanovitve podjetja GMT je naša vizija postati vodilni zastopnik in najboljši ponudnik kakovostnih nadomestnih avtomobilskih delov ter olj in maziv svetovnih proizvajalcev na globalnem trgu. Pridružitev Adela k naši skupini je dodaten korak k uresničitvi te vizije.

Podjetje GMT ni postalo lastnik Adela in njihove obstoječe mreže poslovalnic, da bi jih izčrpalo in pobralo dobiček, kot to delajo nekateri neodgovorni lastniki. Namen je ravno obraten. S skupno poslovno kulturo, poznavanjem neposrednega okolja ter skupno organizacijo želimo nadgraditi znanje ter nabavne in prodajne procese v obeh družbah, da bi skupaj poslovali še bolj uspešno. V skupni GMT se namreč zavedamo, da k dobičkonosnosti posla ne prispeva samo dovolj velika marža, temveč dober odnos s kupci, znanje zaposlenih, pametne poslovne odločitve in odlična poslovna razmerja z našimi poslovnimi partnerji.

Prvič ste bili regijska gazela 2006, leta 2011 bronasta, leta 2012 pa celo srebrna gazela. Kakšna razlika je bila med tema dvema izboroma? Kako ste ju doživljali vi in vaša okolica?

Že regijska gazela leta 2006 je prinesla dodatno odgovornost in zapovedala še višjo raven poslovanja. Preostale gazele so oboje samo še stopnjevale. Dobavitelji in kupci so v nas prepoznali zaupanja vrednega partnerja, okolje pa gospodarski subjekt z visoko družbeno odgovornostjo. V podjetju GMT smo ponosni na vsa priznanja in pohvale, med katerimi so tudi priznanja za najhitreje rastočo družbo v regiji. Vsaka nagrada, ki smo jo do zdaj prejeli, je rezultat dela vseh zaposlenih v naših poslovalnicah po vsej Sloveniji in v tujini, toda na papirju zapisano priznanje in skrbno obrisan kipec na polici še nista merilo, s katerimi bi dokazovali, da smo zato boljši zaposlovalec ali da bomo zaradi tega dobili v podjetje boljše kadre. Za nas je namreč poleg znanja in izkušenj, ki jih imajo sedanji ali bodoči zaposleni, eno od visokih meril tudi dober odnos do sočloveka in okolja, kar smo tudi nenehno poudarjali na vseh dogodkih povezanih z gazelami. Vse kipce gazel smo varno spravili v mojo pisarno, pa ne zato, da bi ju hoteli skriti pred očmi širše javnosti, temveč zato, ker je moja pisarna tudi prostor, kjer potekajo srečanja in sestanki z našimi najpomembnejšimi partnerji, a hkrati z bodočimi dobavitelji in kupci. Ker sta kipca simbol naših dosežkov in visoke kakovosti poslovanja, pri naših partnerjih spodbujata dodatno zaupanje v naše podjetje, s tem pa tudi hitrejšo in boljšo sklenitev posameznega posla. Poleg kipcev visita na steni tudi priznanji, ki pojasnjujeta pomen kipcev, pa vendar se po končanih poslovnih srečanjih ne moremo izogniti vprašanjem, kdaj bomo zbirko pozlatili. Takrat odgovorim, da so zlato, ki ga skrbno varujemo in negujemo, naši kupci in dobavitelji (smeh).


Kako lokalna in širša skupnost gledata po vašem mnenju na podjetniški uspeh?

Podjetje je lahko uspešno samo, če dela in posluje v sinergiji z okoljem. V našem poslu so najpomembnejši tisti kadri, ki se ne »lovijo« na priznanja in nagrade, temveč vsak dan stojijo ob tebi in so ti pripravljeni pomagati tako v dobrih kot v slabih podjetniških trenutkih. Zato se je za take ljudi potrebno potruditi tako pri velikih in majhnih poslih kot na delovnih mestih v pisarnah, trgovinah in skladiščih. Prednost našega podjetja so pri nas zapovedane visoke družbene vrednote. V podjetju ne ohranjamo samo pozitivnega odnosa do družbene odgovornosti do ljudi, temveč smo pozitivno naravnani še k ohranjanju naravnega okolja, v katerem delujemo. Večina ljudi bi pričakovala, da bo uspešno podjetje v gospodarsko oslabelem okolju, kakršno je Pomurje, deležno slovenske pregovorne nevoščljivosti, toda zgodilo se je prav nasprotno. V našem okolju vsako uspešno podjetje pomeni upanje na boljšo prihodnost. Ljudje v Pomurju se zavedajo, da z dobrimi podjetji, pridejo tudi dobre službe in posledično boljša kakovost življenja.


Bi dejali, da so inšpekcije zaradi vaše izpostavljenosti nekoliko bolj pozorne na vas ali pa gre za neupravičene strahove?

Številk, ki so pripomogle, da smo rasli na trgu, nikoli nismo skrivali, saj sta pomembna dejavnika, ki sta pripomogla k naši rasti, transparentno poslovanje in preudarno ravnanje tako v poslovnem svetu kot zasebnem življenju. Le podjetje, ki dela v skladu z zakoni in ki igra s svojimi poslovnimi partnerji z odprtimi kartami, lahko doseže rezultate, kakršni so naši. Naziv gazela našemu podjetju nikoli ni poslabšal pogojev za poslovanje, kvečjemu nasprotno. Če je izogibanje obveznostim do države in neupoštevanje zakonov v nekaterih podjetjih postalo praksa, ki jo zdaj plačujemo vsi v državljani, pri nas tega ni bilo nikoli. Inšpektorji so v našem podjetju dobrodošli in tudi vesel sem, če nas lahko pri drugih gospodarskih subjektih navedejo kot primer dobre prakse transparentnega poslovanja, partnerji pa v vsakem priznanju, ki smo ga prejeli, vidijo dodatno garancijo za uspešen posel. Izpostavljanje v teh kriznih časih resda ni primerno, je pa nujno potrebno, če želiš stopiti iz množice in narediti korak v boljšo prihodnost.

Konec 2013 je GMT zaposloval samo v Sloveniji 92 ljudi. Koliko zaposlitev boste lahko zagotovili v letošnjem letu? Koliko zaposlitve zagotavljate tudi v okviru ukrepa Prvi izziv in Zaposli me, ki so ukrepi Zavoda RS za zaposlovanje?

V vseh naših družbah zaposlujemo ta trenutek okoli 300 ljudi, od tega jih je 40 v tujini. Naši zaposleni upravljajo več kot 75 tisoč prodajnih artiklov. Trenutno še ne morem napovedati, koliko novih zaposlitev bomo lahko zagotovili do konca leta 2014, saj zaradi nakupa podjetja Adel tudi na kadrovskem področju potekajo konsolidacije. V okviru ukrepov Zavoda RS za zaposlovanje smo v preteklem obdobju zagotavljali le nekaj delovnih mest, saj iščemo delavce s specifičnimi znanji. Bi pa želeli v okviru različnih državnih ukrepov videti večjo podporo pri povezovanju potreb trga dela in izobraževalnim procesom. S tem bi se povečala predvsem zaposljivost prvih iskalcev zaposlitve. Vemo, da ustreznega izobraževalnega sistema ne moreš izumiti čez noč. Vsekakor bi moralo biti na prvem mestu sodelovanje izobraževalnih ustanov in gospodarskih subjektov. Dijaki in študenti sicer že opravljajo letne prakse med šolanjem, toda na naši strani bi želeli, da bi jih izobraževalni sistem še bolj vključil v dogajanje v gospodarskih družbah in jim že med šolanjem v še večji meri omogočil sodelovanje v posameznih delovnih procesih in projektih. Družbe bi s tem dobile delavce, ki po končanem šolanju že imajo specifično znanje o določeni panogi, iskalci zaposlitve pa bi si poleg pridobljenega znanja ustvarili širšo socialno mrežo, s pomočjo katere bi lažje našli službo oziroma se zaposlili pri delodajalcu, s katerim so sodelovali že med šolanjem.

Kako pa občutite vse večjo brezposelnost? Je pritisk na vaše podjetje velik?

Po zadnjih podatkih Zavoda za zaposlovanje za junij/julij 2014 je samo v Pomurju, kjer se nahaja sedež družbe GMT, več kot 8.600 zaposlenih. Tudi v drugih regijah, kjer imamo poslovalnice, statistika o brezposelnosti ni zanemarljiva. Nove kadre najprej iščemo preko formalnih kanalov. To so seveda Zavod za zaposlovanje, oglasi v časopisu, na radiju in na spletnih straneh. Pri vsakem razpisu dobimo na kupe prošenj, a največja težava se pojavi pri tistih kandidatih, ki sicer imajo osnovno izobrazbo, vendar je ta za naše potrebe presplošna. Največje število delovnih mest v družbi GMT zasedajo specializirani prodajalci ter svetovalci s področja avtomobilske industrije ter industrije olj in maziv, kar pomeni, da v večini primerov potrebujemo kader s peto ali šesto stopnjo izobrazbe.

Napovedovali ste tudi gradnjo novih prostorov, kjer boste imeli med drugim prostore za izobraževanje. Kako kaže z gradnjo letos?

V Murski Soboti že dalj časa načrtujemo gradnjo poslovno-logističnega centra z upravnimi in prodajnimi prostori, vzorčno delavnico in predavalnicami. Zdaj namreč skladiščimo naše blago na šestih različnih lokacijah. Zemljišče je že v naši lasti, vendar smo morali zaradi prevzema podjetja Adel načrte za gradnjo nekoliko pomakniti v prihodnost. Družba GMT ima namreč zelo konzervativno politiko glede zadolževanja. Dokler zaradi nakupa družbe Adel ne bodo poravnane vse obveznosti do banke, se ne nameravamo dodatno zadolžiti.

Ste izkoristili katerega od ukrepov, ki zagotavlja dodaten denar pomurski regiji?

Skupina GMT ne koristi državnih ali ukrepov Evropske unije, ki bi zagotavljali ugodna ali nepovratna sredstva, saj razpisi niso zmeraj namenjeni naši dejavnosti ali pa so namenjeni malim in srednjim podjetjem. Tako tudi ukrepov iz Zakona o podpori pomurski regiji, ki so pomurskim podjetjem zagotavljali dodatna sredstva za razvoj in investicije, nismo koristili.

Kaj vam je bilo iz leta v leto torej ključno vodilo, da ste sodelovali v izboru Gazela? Nekatera podjetja se namreč kljub odličnim poslovnim rezultatom in ugledu v lokalnem okolju sodelovanju raje odrečejo...

Naše sodelovanje in medijsko izpostavljanje v projektu Gazela nikakor ni bilo povezano z željo po promociji, prepoznavnosti in morebitnem samopotrjevanju. Naše sodelovanje v izboru Gazela in pozitivna izkušnja, ki je izšla iz tega, predvsem nista bila namenjena temu, da bi se s postavljali pred drugimi. Izhajamo iz okolja na severovzhodu Slovenije, ki je gospodarsko najbolj obubožano in kjer je stopnja nezaposlenosti na število prebivalcev na vrhu slovenske lestvice, pri tem pa ostajamo optimisti in v pozitivnem smislu verjamemo, da dobri zgledi lahko vlečejo. Naše poslanstvo namreč ni samo iz leta v leto večati prihodkov in dobička, temveč s primeri dobrih praks in z dostopnostjo do našega know – howa pomagati drugim podjetjem in posameznikom. Gazela je lep primer, kako to storiti na dober in zanimiv način. Glede na rezultate, ki smo jih dosegli s svojim pristopom, verjamemo v naš način poslovanja družinskega podjetja.

Kje sicer vi vidite razvojni potencial Pomurja?

Iz svojega zornega kota podjetnika lahko v prispodobi iz naše branže povem, da sta za razvojni potencial Pomurja in rast, poleg geografskega večanja tujega trga in primerljivih cen, možni le dve alternativi v domačem okolju. To sta razvoj in pospeševanje prodaje novega izdelka ali pa pospeševanje povečanja uporabe že znanega izdelka. Pomembna je predvsem prilagodljivost na trgu, ki vedno odloča o usodi vsakega podjetja. Kakor v našem podjetju že ves čas potekajo spremembe na področju notranje organizacije in optimizacije delovnih procesov, tako bi morali podobni procesi že zdavnaj potekati tudi v velikem številu gospodarskih družb v Pomurju in drugod po Sloveniji. Nekateri lastniki podjetij so v preteklosti pozabili, da se pot do uspeha začne z naložbami v razvoj in v lastne produkte ter ob pomoči vzajemne poslovne podpore podjetij v domačem okolju, zato pa so toliko raje iskali zavetje v tujih okoljih s cenejšo delovno silo ter dobičke vlagali v posle, ki so nekaterim prinesli le kratkotrajne osebne koristi.

V četrtek bo znana dravsko-pomurska gazela. Kakšno sporočilo bi dali regijskim gospodarstvenikom in ljudem s podjetniško žilico?

Kljub temu, da je pot uspešnega razvoja in rasti tek na dolge proge, upam, da se bo gospodarstvu uspelo izviti iz trenutnega krča, le veliko volje in optimizma bo potrebno pokazati in končno dojeti, da vsak dober posel ne prinaša samo prihodka, temveč še več gospodarske in družbene odgovornosti. Uspešni pa so lahko le tista podjetja in gospodarstveniki, ki so to odgovornost pripravljeni sprejeti.