V zakonu so potrebne tudi spremembe, po katerih bi lahko učinkovito preprečili namerno zapiranje starih in odpiranje novih gospodarskih subjektov z namenom povzročanja dolgov ali da dolgovi ostanejo neporavnani.

Ker je dokazovanje spregleda pravne osebnosti so sedanji ureditvi izredno težavno in za upnike praktično nemogoče, OZS predlaga, da se ustrezno uredi zaščita interesov upnikov s preureditvijo instituta spregleda pravne osebnosti tako, da bodo sodišča v utemeljenih primerih lahko dosodila spregled pravne osebnosti.

V OZS predlagajo, da podjetje ali samostojni podjetnik posameznik, ki nima odprtega transakcijskega računa, ne more in ne sme poslovati, prav tako tudi ne more in ne sme obstajati. Sedaj so številni primeri, ko podjetja po zaprtju računa, na primer zaradi neplačanih obveznosti, poslujejo naprej.

"Gre za skupek samostojnih podjetnikov in družb, ki z namenom izogiba odgovornosti plačevanja svojih obveznosti izkoriščajo sedanje stanje, ki omogoča podjetjem, da delujejo brez odprtega transakcijskega računa," so izpostavili in opozorili, da se te težave ne da rešiti le z omejitvijo gotovinskega prometa oziroma z grožnjo izreka globe za tak prekršek.

Zavzemajo se tudi za poenostavitev pravil računovodenja in ugotavljanja davčne osnove za mikro in mala podjetja, saj so sedanja pravila in predpisi zelo zapleteni, nepregledni in zaradi njihove subsidiarne uporabe tudi nejasni.

Administrativno naj se racionalizira še že uzakonjeno potrebno soglasje lastnika nepremičnine za registracijo sedeža. OZS predlaga, da bi bilo mogoče to izjavo overiti tudi na e-VEM točki, ter da ta ne bi bila potrebna v primeru, ko posameznik ustanavlja gospodarsko družbo, sam pa je lastnik nepremičnine, na kateri bi bil registriran sedež te gospodarske družbe.

Ministrstvo naj preuči pobudo s terena, da se zmanjša minimalni osnovni kapital za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s 7500 na 5000 evrov. Ta bi bila relevantna z vidika spodbujanja države za odpiranje novih podjetij, so ocenili.