Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih naložbah. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko najmanj 15.000 evrov in največ 50.000 evrov.

Rok za prispetje vlog na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (vložišče), bo predvidoma torek, 15. marec 2016, do 12. ure. Predvideni datumi odpiranja vlog: 16., 17., 18. in 21. marec 2016. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa je 60 dni od zadnjega datuma odpiranja vlog.

Višina državne pomoči

Okvirna višina razpisanih sredstev bo znašala 520.000 evrov za leto 2016. Sredstva bodo predvidoma razdeljena:
za manjše projekte: v letu 2016, okvirno 250.000 evrov

za manjše projekte-turizem: v letu 2016, okvirno 270.000 evrov.

Pravila državnih pomoči

Pomoč po tem razpisu bo dodeljena na osnovi Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) in n njene spremembe. Prijavitelji so do sredstev državnih pomoči upravičeni samo, če bodo vlogo oddali pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti v zvezi s projektom. Začetek del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. Pri pridobitvi sredstev poslovne enote pomeni začetek del trenutek, ko se pridobi predujem ali kupnina za pridobljena sredstva.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

  • 45 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,

  • 35 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in

  • 25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja,

 

Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26.6.2014), (spletna stran: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=SL)

 

Na osnovi vsakega pravilno izstavljenega in s strani MGRT potrjenega zahtevka za izplačilo bodo izplačana nepovratna sredstva:

  • največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v vlogi in hkrati

  • največ do pogodbeno določenega zneska za posamezno leto.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški so tisti stroški v nakup osnovnih sredstev:

  • ki bodo opredeljeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji

  • so nastali in so bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo (najkasneje 21.10.2016).

Strošek je upravičen, če je bilo osnovno sredstvo kupljeno, plačano in dobavljeno in je usposobljeno za delovanje v obdobju upravičenosti stroškov.

Obdobje za porabo sredstev

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke 2. 4. Višina državne pomoči, je proračunsko leto 2016. MGRT bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od oddaje vloge na razpis do najkasneje vključno 21. 10. 2016.