Povezava jim je med drugim zagotovila še močnejšo distribucijsko mrežo, po zaslugi katere so njihovi izdelki, ki jih zagotavljajo robotiki, tehnologiji obnovljivih virov energije, prehrambni in kartonažni industriji, naprodaj praktično po vsem svetu. Največjo konkurenco jim predstavljajo nemška podjetja, hkrati pa jim nemški trg pomeni največji izziv in mu posvečajo posebno pozornost.

Podjetje trenutno zaposluje že 101 sodelavca. Konec leta 2014 so ustvarili za skoraj 10,5 milijona evrov skupnih prihodkov, kar je 42-odstotna rast glede na prihodke v letu 2012. RLS izdelkov ne izdeluje z namenom, da jih proda ceneje kot konkurenca, pač pa jih zanima samo razvoj in zaščita novega znanja v njihovih novih in globalno zanimivih izdelkih. V svetovno bazo patentov Espacenet so vpisali in vzdržujejo 12 patentov.

Zaposlene vsake pol leta dodatno stimulirajo za predlagane poslovne priložnosti, za patentne rešitve in odlične poslovne rezultate. Inovativnost pa imajo zapisano v svojih genih. Vsakodnevno skupinsko sodelujejo v iskanju novih rešitev tako pri izdelkih kot pri delovnih procesih. To jim pomaga, da se ves čas izboljšujejo.

V podjetju, ki se je leta 2011 iz Ljubljane preselilo v industrijsko cono Komenda, zdaj pa še iščejo rešitve za dodatne poslovne prostore, se zadnja leta stalno prepletajo procesi izbiranja, usposabljanja za delo in iskanja projektnih rešitev, saj stalno prihajajo novi zaposleni. Za izbor novih sodelavcev so prvi filtri usklajenost s poslanstvom, vizijo in vrednotami podjetja, šele nato preverjajo strokovno kompetentnost ter sposobnost samoiniciativnosti, inovativnosti in skupinskega dela.

Ves čas sodelujejo s fakultetami, kar jim omogoča, da talente prepoznajo čim prej. Sodelujejo s fakultetami za elektrotehniko, strojništvo in  metalurgijo, pri naročnikih ali v okviru študentskih znanstveno-raziskovanih mednarodnih izmenjav. Trenutno imajo študenta na ETH v Švici. Za pospešitev pretoka in  krepitev znanj so letos vzpostavili skupni Razvojni center za razvoj novih čipov s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. 

V podjetju izpostavljajo vrednote: uravnoteženost bivanja in dela vsakega in vseh, kar se kaže v stalnem dopolnjevanju  osebnega in skupnega zemljevida znanja in veščin za sobivanje in delo, sonaravnost, ki jo izvajajo z aktivnim ozaveščanjem in vključevanjem vseh zaposlenih z bližnjimi v izboljšanje naravnih danosti za predajo naslednjim generacijam in v odnosu do sočloveka in družbe, ki se kaže v spodbujanju medsebojnega komuniciranja in sodelovanja med zaposlenimi in v širšem okolju.

Izvozijo 96 odstotkov proizvodnje. Podjetje ima odlično tržno pozicijo v dejavnosti med 88 subjekti, saj je drugo po dobičku, tretje po sredstvih in celotnih prihodkih, četrto po kapitalu ter osmo po dodani vrednosti na zaposlenega, ki znaša 65.447 evrov.  Zadolženost ves čas zmanjšujejo, saj je delež dolgov v financiranju leta 2012 znašal dobrih 60 odstotkov, lani pa še 47 odstotkov.

Novak meni, da imamo v Sloveniji še veliko razvojnih in družbenih izzivov, zato na osnovi lastnih izkušenj in zavzemanja v lastnem okolju državi in javni upravi predlaga, da dokaže družbeno odgovornost do državljanov med drugim tudi tako, da uvede razvojne olajšave za izdelke na trgu, ki imajo patentno zaščito, kadrovsko okrepijo ustanove, ki bi podjetjem pomagale pri raziskavah dejanskega stanja, pisanju patentnih prijav ter vlaganju tožb na sodiščih. S tem bi po Novakovem mnenju več mladih ostalo raje v Sloveniji. Z večkratnim pogledom iz zraka naj država izboljša urbanistično urejen ost prostora za več sonaravnosti flore in favne, domov in gospodarskih poslopij in uvede ničelno toleranco do podkupnin začenši s pisno zavezo političnega in državnega vrha.

Po njegovem mnenju je izbor Gazela dobro zastavljen projekt v iskanje pozitivnih zgodb in dobrih podjetij, zato si želi, da bi v njem sodelovalo čim več podjetij. Nominacijo RLS razume kot potrditev dobrega dela vseh zaposlenih, ne boji pa se morebitne večje pozornosti inšpekcije. »Transparentnost je osnova za trajno poslovanje podjetja in podjetja, ki se javno izpostavijo, se morejo tega zavedati,« meni Janez Novak.