Ocenjevanje za priznanje PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev Evropske nagrade za odličnost EFQM iz Bruslja. V Sloveniji priznanje PRSPO podeljuje Odbor PRSPO, celoten sistem pa koordinira Urad RS za meroslovje skladno z metodologijo in kriteriji evropskega modela odličnosti EFQM.

Prijavitelji na Javni razpis PRSPO za leto 2015 bodo prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih meril evropske EFQM sheme »Priznani v odličnosti – Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih) ter se uvrstili na mednarodni seznam ocenjenih organizacij, ki ga vodi EFQM.

K prijavi na javni razpis so po vzoru EFQM Evropske nagrade za odličnost iz Bruslja vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

- v zasebnem sektorju: podjetja z več kot 250 zaposlenimi, v zasebnem sektorju: podjetja z 250 ali manj zaposlenimi,

- inštitucije v javnem sektorju: z več kot 250 zaposlenimi, inštitucije v javnem sektorju: z 250 ali manj zaposlenimi.

V kategoriji javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Razpis je odprt do 14. septembra.