Več kot polovica jih meni, da bi morala EU zagotoviti obljubljene stopnje pomoči, dodatnih 16 odstotkov pa je mnenja, da bi bilo treba obljubljeno pomoč še povečati. Skoraj tri četrtine vprašanih se je strinjalo, da je razvojna pomoč učinkovit način za boj proti nedovoljenim migracijam (73 odstotkov), in 80 odstotkov Evropejcev meni, da je razvoj v interesu EU.

V primerjavi z letom 2014 so anketiranci v Sloveniji postali manj pozitivni glede številnih vidikov razvojne pomoči.  59 odstotkov anketirancev na primer meni, da bi moral biti boj z revščino v državah v razvoju ena od glavnih prioritet EU.  Ta odstotek je nižji od povprečja EU, ki znaša 69 odstotkov, in se je od leta 2014 znižal za štiri odstotne točke. V istem obdobju se je strinjanje s tem v EU povišalo za 5 odstotnih točk.  Čeprav se osem od desetih anketirancev v Sloveniji strinja, da je pomoč osebam v državah v razvoju pomembna (80 odstotkov), je to ena od najnižjih ravni v celotni EU. Samo malo več kot dve tretjini anketirancev v Sloveniji meni, da bi se morala razvojna pomoč povečati (67 % v primerjavi s povprečjem EU v višini 68 odstotkov).

Raziskava je bila opravljena proti koncu leta 2015, ki je bilo evropsko leto za razvoj. Eden od ciljev evropskega leta za razvoj je bil povečati ozaveščenost državljanov glede tega, kako deluje razvojna pomoč EU in za katere namene se denar porablja. Raziskava je pokazala, da je kampanja dosegla svoje cilje: skoraj petina vprašanih je vedela, da je bilo leto 2015 evropsko leto za razvoj (povečanje za okoli 50 odstotkov v primerjavi z rezultati iz leta 2014).

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-428_sl.htm

Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-441-european-year-development-citizens-views-development-cooperation-and-aid_en