Po novembrski objavi letnega pregleda rasti za leto 2016 in priporočila za območje evra, v katerih so določene prednostne naloge na evropski ravni, se z današnjimi poročili evropski semester preusmerja na nacionalno raven. Poročila bodo namreč podlaga za razpravo z državami članicami o njihovih odločitvah glede nacionalnih politik pred pripravo nacionalnih reformnih programov v aprilu. Ta proces bo zaključen pozno spomladi, ko bo Komisija izdala priporočila za posamezne države.

Kot je znano, je sicer Komisija letos racionalizirala postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji in zmanjšala število kategorij makroekonomskih neravnotežij s šest na štiri, in sicer: ni neravnotežij, neravnotežja, čezmerna neravnotežja in čezmerna neravnotežja s popravljalnimi ukrepi. Odločitve o tem, v katero kategorijo se uvršča država članica, ki je del poglobljenega pregleda, bo Evropska komisija sprejela marca.

Poročilo o Sloveniji 2016 med drugim ugotavlja, da je slovensko gospodarstvo v letu 2015 še naprej močno raslo ter da je okrevanje spremljajo ustvarjanje delovnih mest in upadanje brezposelnosti, tudi med mladimi. Socialne razmere so se v letu 2014 prvič po krizi stabilizirale. Povrnilo se je zaupanje v slovenski bančni sektor. Rast posojil še vedno ostaja negativna, vendar naj bi posojanje realnemu sektorju začelo kmalu okrevati. Izboljšali sta se cenovna in stroškovna konkurenčnost, povečali so se izvozni tržni deleži. Izboljšalo se je delovanje pravosodnega sistema, slovenski izobraževalni sistem na splošno deluje dobro.  

Med izzivi, ki jih navaja Poročilo o Sloveniji, pa so nizka stopnja zasebnih naložb, potreba po izboljšanju poslovnega okolja, ki ga pesti visoka stopnja upravnih bremen, dokončanje prestrukturiranja podjetij in bančnega sektorja ter učinkovito upravljanje podjetij v državni lasti. Izziv ostajajo tudi stopnje udeležbe starejših in nizko kvalificiranih delavcev na trgu dela ter dolgotrajna brezposelnost. Poročilo izpostavlja tudi tveganja za fiskalno vzdržnost, ki so posledica staranja prebivalstva. Staranje prebivalstva po ocenah Komisije namreč povzroča znaten pritisk na vzdržnost pokojninskega in zdravstvenega sistema ter sistema dolgotrajne oskrbe.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-332_sl.htm

Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

 

 Glavne ugotovitve Poročila o Sloveniji 2016 bo Evropska komisija podrobneje predstavila v petek, 4. marca 2016, ob 10. uri (hotel Slon, dvorana Kavarna 2). Ugotovitve Evropske komisije bodo predstavili:

•           Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

•           István P. Székely, generalni direktorat Evropske komisije za gospodarske in denarne zadeve; direktor, pristojen za Slovenijo

•           Barbara Kauffman, generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje; direktorica, pristojna za zaposlovanje in socialno upravljanje

Na ugotovitve Poročila o Sloveniji 2016 se bosta odzvala:

•           Dušan Mramor, minister za finance

•           Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino in socialne zadeve