Evropski strukturni in investicijski skladi ter Evropski sklad za strateške naložbe sta namreč dva instrumenta, ki sta bila oblikovana na različen način, vendar se glede samega namena – t.j. boja proti upadu naložb ter spodbujanja rasti ter ustvarjanja novih delovnih mest – dopolnjujeta. Pri združevanju uporabe sredstev obeh inštrumentov gre torej za kombiniranje različnih načinov financiranja in profilov tveganj. Pri strukturnih skladih gre večinoma za financiranje z nepovratnimi sredstvi in finančnimi inštrumenti, ki jih izvajajo organi upravljanja v državah članicah, medtem ko sklad EFSI zagotavlja instrumente za financiranje tveganj preko evropske investicijske banke.

 

 

Sredstva obeh instrumentov se lahko združujejo na različne načine, odvisno od naložbe. Danes objavljena brošura ponuja pregled do zdaj ugotovljenih mogočih kombinacij združevanja financiranja iz sklada EFSI in skladov ESI, bodisi na ravni projektov bodisi prek finančnega instrumenta, kot je naložbena platforma. Dopolnjena bo z izkušnjami, pridobljenimi v konkretnih primerih, in povratnimi informacijami deležnikov.

 

Ob združevanju skladov veljata načeli, da sredstev za program skladov ESI ni mogoče neposredno prenesti v sklad EFSI ter da se podpora za program iz sklada EFSI zaradi svoje narave in strukture ne more šteti za nacionalno sofinanciranje programa skladov ESI. Vendar pa je nacionalno sofinanciranje programa skladov ESI mogoče prek drugega finančnega produkta Evropske investicijske banke/Evropskega investicijskega sklada, kot na primer preko posojila za strukturne programe ali posredovanja na ravni projekta.

 

Pri skupni uporabi skladov ESI in sklada EFSI se uporabljajo pravila o državnih pomočeh, in sicer za del skladov ESI, ki so na voljo podjetjem, če se ne dodelijo pod tržnimi pogoji. Komisija bo ocenila sklade ESI, ki pomenijo državno pomoč, na podlagi posodobljenega okvira o državni pomoči, in sicer prednostno in po hitrem postopku. Oceno naj bi zaključila v šestih tednih od dne, ko bo od držav članic prejela popolno uradno obvestilo.

 

Do financiranja iz sklada EFSI in skladov ESI je lahko upravičen vsak projekt, ki je ekonomsko upravičen, lahko spodbudi gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest v EU ter je v skladu s prednostnimi nalogami EU glede naložb. Svetujemo, da nosilci projektov vzpostavijo stik z EIB oz. uporabijo evropsko svetovalno vozlišče za naložbe, da ugotovijo, ali in kako lahko združijo sredstva iz različnih skladov. Kot je znano, je od novembra 2015 vstopna točka do evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe v Sloveniji SID Banka, na katero se lahko predstavniki slovenskih oblasti in podjetij obrnejo neposredno.

 

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-329_sl.htm

Dodatne informacije:  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-313_sl.htm

Brošura: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf

Odprta podatkovna platforma za sklade ESI: https://cohesiondata.ec.europa.eu/

Naložbeni načrt za Evropo: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_sl

Twitter: #InvestEU @jyrkikatainen @CorinaCretuEU @EIBtheEUbank