Ministrstvo za izobraževanje je računskemu sodišče v predpisanem roku sporočilo, kaj pripravlja, da bo lahko ugodilo njegovim zahtevam in pripravilo jasne predpise za urejanje delovne obveznosti učiteljev. Računsko sodišče je ukrepe ministrstva in obeh šol, OŠ Limbuš in OŠ Preserje pri Radomljah, ocenilo kot zadovoljive.

Na šolah po domače ...

Računsko sodišče je januarja letos z revizijo, ki so jo opravili v izobraževalnem ministrstvu in treh osnovnih šolah – Limbuš, Preserje pri Radomljah in Minke Namestnik - Sonje iz Slovenske Bistrice, ki pa je popravljalne ukrepe izvedla že med revizijo – razkrilo, da so predpisi, ki urejajo delovno obveznost učiteljev, tako pomanjkljivi, da sploh ni jasno, katera dela morajo učitelji opraviti za plačo in katera za dodatno plačilo.

Učitelji so neupravičeno dobivali plačilo za nadomeščanja, izvajanje nesistemiziranih interesnih dejavnosti, dodatno učno pomoč učencem s primanjkljaji v znanju in učencem tujcem. Na eni od šol so na primer ure priznali učitelju športne vzgoje, ki je koordiniral dela pri oddajanju telovadnice, čeprav bi to moralo početi vodstvo šole. Ugotovili so tudi, da šolski inšpektorat ni preverjal, ali so učitelji izpolnili svojo letno delovno obveznost, določeno tudi z učnimi načrti.

Revizorji so dregnili tudi v navado šol, da dela učiteljev ne evidentirajo ali da uro pouka, ki traja 45 ali 50 minut, štejejo kot polno uro. »Če za to obstajajo utemeljeni razlogi, je to treba urediti s predpisi,« je tedaj poudaril predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel.

Pogajanja s sindikati decembra

Ministrstvo je za zdaj napovedalo spremembe zakonov in drugih predpisov. Oblikovali so interno delovno skupino, ki bo celovite rešitve za ureditev delovnega časa učiteljev pripravila do 30. decembra letos. Pri tem bodo upoštevali tudi mednarodno primerjalno analizo, primere dobrih praks šestih šol in izračune ministrstva, na podlagi katerih bo mogoče določiti, koliko so vredne priprave na pouk, nadomeščanja, ocenjevanje izdelkov...

Ministrica je imenovala tudi posebno delovno skupino, ki se ukvarja z ureditvijo delovne obveznosti učiteljev oziroma s plačili nadomeščanj, učne pomoči, vrednotenja eksternih preverjanj znanja... Vanjo so vključeni tudi socialni partnerji. Osnutek ureditve naj bi pripravili do konca novembra, pogajanja s socialnimi partnerji pa naj bi se začela decembra.

Revizorji so z revizijo med drugim ugotovili, da učitelj z zmanjšano in učitelj s povečano delovno obveznostjo nista v enakopravnem položaju. Oba morata delati 40 ur na teden, toda prvi opravi manj preostalega dela, a zaradi dodatne učne obveznosti dobi višjo plačo. Ministrstvo je glede tega opozorilo, da višina plačila za povečano ali zmanjšano učno obveznost izhaja iz dogovora, sklenjenega ob podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo se bo torej moralo tudi glede tega najprej dogovoriti s socialnimi partnerji in nato predlagati ustrezne spremembe zakonodaje oziroma kolektivne pogodbe.

Računsko sodišče ministrstvu vseeno svetuje, naj šolam že do začetka šolskega leta poda jasne in enotne usmeritve za določitev in razporeditev letne delovne obveznosti učiteljev, ki bodo v pomoč ravnateljem v prehodnem obdobju.