V očitnem navzkrižju z zakonodajo o javnem naročanju je način, kako je Mariborski vodovod oddal za skoraj 106.000 evrov poslov Mitji Jamniku, soprogu vodje kabineta mariborskega župana Andreja Fištravca. Kršenje zakonodaje priznava tudi direktor javnega podjetja Danilo Burnač, ki pa meni, da so s tem »naredili nekaj dobrega za Maribor in njegove prebivalce«.

V Dnevniku smo včeraj razkrili poslovni odnos med Mariborskim vodovodom in samostojnim podjetnikom Mitjo Jamnikom, ki ga kot prokuristka uradno zastopa soproga Marjeta Kristofič Jamnik. Vodovod je od decembra 2014 do danes sklenil za 105.169 evrov poslov s TI-EN Mitja Jamnik, s. p.

Vrednost posameznih naročil – gre za nakupe vodomerov – se je gibala med 7440 in 18.631 evri. Javno podjetje je posle oddalo z zbiranjem treh ponudb, ki je vselej potekalo po istem vzorcu. Dražjo konkurenčno ponudbo je vedno oddal francoski proizvajalec Itron, tretjo pa bodisi konkurent Caydens bodisi podjetje KTS v lasti Mirka in Dejana Kristofiča, očeta in brata Marjete Kristofič Jamnik. Pri vsakokratnem nadaljnjem sklepanju posameznih poslov z najcenejšim Jamnikom vodovod ni izpeljal ponovnega zbiranja ponudb, temveč je vselej posegel po tistih, ki jih je pridobil pri prvih treh naročilih.

Sodna izvedenka: To je nezakonito drobljenje posla

Vodovod je na opisani način oddal osem poslov, celoten obseg istovrstnih naročil pa je v letu dni presegel zakonsko mejo 40.000 evrov. Mariborski vodovod bi moral takoj, ko je vrednost presegla omenjeni prag, prekiniti postopke in objaviti javni razpis. Vendar direktor Burnač tega ni storil, temveč je posle na podlagi starih ponudb še naprej oddajal TI-EN.

Vpogled v dokumentacijo smo omogočili Darji Čerič, direktorici podjetja Sib in sodni izvedenki za javna naročila. Njeno mnenje je nedvoumno: gre za hudo kršitev zakonskih določil, vodovod je kršil načelo gospodarnosti, načelo zagotavljanja transparentnosti in načelo javnosti porabe javnih sredstev.

Ključna protipravnost je drobljenje naročila, na podlagi katerega je Jamnik prejel za več kot 100.000 evrov naročil brez javnega razpisa. »Naročnik ni spoštoval osnovnega namena javnih naročil, temveč je zlorabil položaj s tem, ko ni vsem dal enakih možnosti sodelovanja v razpisih,« je prepričana Čeričeva.

Vodovodu grozi do 100.000 evrov globe

Mariborski vodovod bi moral upoštevati celotno vrednost javnega naročila in bi moral takoj, ko so nabave vodomerov presegle prag 40.000 evrov, prekiniti zbiranje ponudb in začeti ustrezni postopek oddaje javnih naročil. Česar pa direktor Burnač ni storil, temveč se je z drobljenjem posla izognil objavi naročila na portalu javnih naročil. S tem je po prepričanju Čeričeve kršil načelo zagotavljanja konkurence, ker ni vsem zainteresiranim in sposobnim ponudnikom na trgu omogočil poslovanja z javnim sektorjem pod enakimi pogoji.

Čeričeva na podlagi dostopne dokumentacije ocenjuje, da gre za resno kršitev zakona o javnem naročanju, ki določa, da se pravna oseba kaznuje z globo od 25.000 do 100.000 evrov, če se s prenizko ocenjeno vrednostjo naročila izogne uporabi tega zakona ali odda javno naročilo brez izvedbe ustreznega postopka.

Burnač ne zanika, da je pri poslovanju s TI-EN Mitja Jamnik, s. p., prekoračil mejno vrednost. »Načrtovana letna naložba je bila manj kot 40.000 evrov,« se izgovarja. »Žal, ali pa na našo srečo, se je na koncu leta našel dodatni denar, ki smo ga plasirali v razširitev in s tem prekoračili ta znesek, kar smo sicer ugotovili po koncu leta, ko je bilo za ukrepanje prepozno.« Direktor Mariborskega vodovoda je drobitev naročila utemeljil z zahtevo nadzornega sveta po čim manjših zalogah. »Zato smo naročali glede na potrebe, da smo vodomere lahko takoj vgradili in s tem skrbeli za hitro obračanje zalog.«

Oče in brat na Nigradu brez konkurence

Vodja kabineta še zmeraj uživa zaupanje Andreja Fištravca. »Po zagotovilih vodstva Mariborskega vodovoda poslovno sodelovanje poteka skladno z načeli dobre poslovne prakse, zakonodajo in je časovno omejeno,« so sporočili iz kabineta župana. V odgovoru so še zapisali, da je podjetje v družinski povezavi z Marjeto Kristofič Jamnik poslovalo z Mariborskim vodovodom že pred Fištravčevim mandatom.

To ni res. Res je, da je podjetje KTS, ki je v lasti brata in očeta vodje kabineta, že pred leti poslovalo s komunalnim podjetjem Nigrad, ki je v 75-odstotni lasti Mestne občine Maribor. Vendar se je poslovanje znova poglobilo skoraj sočasno z začetkom poslovnih odnosov med TI-EN in Mariborskim vodovodom. Po podatkih aplikacije Supervizor je Nigrad od oktobra 2014 do danes nakazal KTS 131.831 evrov. To je več kot tretjina vseh prihodkov, ki jih je podjetje Mirka in Dejana Kristofiča ustvarilo v letih 2014 in 2015. Nigrad je večino poslov oddal KTS na dveh javnih razpisih. Na obeh je bil KTS edini ponudnik za dobavo kandelabrov in drogov. »S podjetjem KTS sodelujemo že od leta 1994 in sem prvi direktor, ki sem nabave izpeljal povsem transparentno z objavo na portalu javnih naročil,« je v telefonskem pogovoru izpostavil direktor Nigrada Marko Žula.