Pogosto slišimo, da je naš javni sektor v kulturi potraten, zdaj pa prva resnejša empirična analiza prihodkovne učinkovitosti javnih institucij v kulturi med letoma 2002 in 2011 to domnevo tudi potrjuje. Kulturni ekonomist Andrej Srakar je ugotovil, da jih lahko razdelimo na »neučinkovite«, kamor sodi skoraj 90 odstotkov vseh institucij, in »neneučinkovite«, kamor se kot primerjalno uspešnejše uvrščajo nekatere manjše neljubljanske institucije, denimo Pomurski muzej Murska Sobota, Mestni muzej Idrija, Lutkovno gledališče Maribor, od ljubljanskih pa predvsem nekoliko specifični Cankarjev dom, Viba film in Slovenska kinoteka, v posameznih letih tudi večje, Narodna galerija in SNG Drama Ljubljana.

Srakar vendarle opozarja, da pri prihodkovni učinkovitosti merimo kazalec, ki morda ni najprimernejši za ocenjevanje uspešnosti javnih zavodov v kulturi, saj takšna učinkovitost ni v njihovem poslanstvu, poleg tega ničesar ne pove o programskih nalogah in uspešnosti institucij, ki je navsezadnje ključnega pomena. »A kljub temu je lahko pomembna informacija pri prihodnjem načrtovanju poslovne politike teh institucij in ukrepov na ravni države.«

Vpliv števila zaposlenih

Srakar je do razdelitve prišel tako, da je analiziral vire, ki jih institucija dobi v obliki števila zaposlenih in javnih sredstev, in na drugi strani zasebna sredstva, ki jih s temi viri ustvari: vstopnine, članarine, donacije, sponzorstva. Pri vrhu je vsa leta Cankarjev dom. V čem je skrivnost njegovega uspeha? »Vsekakor ne majhno število zaposlenih, saj ima teh veliko, za tak rezultat je zaslužno dejstvo, da je nadpovprečno uspešen pri pridobivanju virov, kar pomeni, da javna sredstva predstavljajo manjši del sredstev kot pri drugih javnih zavodih.« Po drugi strani denimo Mestni muzej Ljubljana nima tako velikega deleža zasebnih sredstev, a jih ustvarja z manjšim številom zaposlenih. Pri kakšnem zavodu na neučinkovitost ključno vplivajo prav rezerve v številu zaposlenih. V zadnjih analiziranih letih je opazen vzpon treh ljubljanskih institucij: Arhitekturnega muzeja (danes Muzeja za arhitekturo in oblikovanje), Mestnega gledališča ljubljanskega in zlasti Mestnega muzeja Ljubljana.

Učinkovitost v krizi večja

Zelo jasno se odražajo tudi problemi tistih pri dnu razpredelnice, kjer se redno pojavljajo denimo Pilonova galerija, Slovenski gledališki muzej (ki je vmes »napredoval« v inštitut, zato bo čez nekaj let zanimivo preveriti, kako je to vplivalo na njegovo učinkovitost), arhivi, katerih naloga seveda ni pridobivanje zasebnih sredstev, ter v obdobju finančnih težav tudi SNG Opera in balet Ljubljana. Pomenljive so precejšnje razlike med posameznimi muzeji in gledališči, ki zelo jasno kažejo, kje so v posamezni instituciji potrebne spremembe.

Ob teh podatkih se seveda porajajo pomisleki, da bi jih lahko politika uporabila kot podlago za ukinjanje institucij in podobne radikalne ukrepe. Andrej Srakar pravi, da je ena ključnih ugotovitev njegove študije, da v času krize ni prišlo do padanja učinkovitost institucij, kot se je pričakovalo, pač pa se je pri mnogih celo povečala. »V času padanja javnih sredstev so se torej javni zavodi prilagodili in več energije vložili v pridobivanje zasebnih virov.

Srakar vseeno ugotavlja, da so na splošno javni zavodi izjemno neučinkoviti (nevladne organizacije so v tem smislu morda učinkovitejše), celo Cankarjev dom, ki je pri vrhu, je 40-odstotno neučinkovit. Ob tem ponovno spominja, da kulturnih institucij nismo ustanovili, da bi ustvarjale dobiček, enako velja za zdravstvo, socialo, obrambo. Veljal pa bi razmislek, ali ni slovenska kultura preinstitucionalizirana in ali vendarle ne bi mogli kakšnega zavoda pogrešati. »A tega nikakor ne bi smeli početi kot nekdanji minister Žiga Turk, ki je skušal lomastiti vsevprek in na pamet, pač pa lahko odgovore da le trezen razmislek, utemeljen na podatkih.

Najbolj in najmanj učinkovite institucije

izračuni Andreja Srakarja na osnovi podatkov MK

PODATKI

NAJBOLJ UČINKOVITE

NAJMANJ UČINKOVITE

2010

2011

Mestni muzej Ljubljana

Cankarjev dom

0,6315

0,6583

Cankarjev dom

Mestni muzej Ljubljana

0,6204

0,6486

Viba film

Viba film

0,5395

0,6387

Arhitekturni muzej

Gornjesavski muzej Jesenice

0,2911

0,4591

Obalne galerije Piran

Mestni muzej Idrija

0,2614

0,2924

Mestni muzej Idrija

Pokrajinski muzej Ptuj

0,1479

0,2568

Muz. radovlj. občine

Mestno gledališče Lj.

0,1437

0,2481

Pokr. muz. Murska Sobota

Lutkovno gled. Lj.

0,1415

0,2424

Narodni muzej

Tehniški muzej Slovenije

0,1338

0,2329

Pokrajinski muzej Ptuj

Obalne galerije Piran

0,1302

0,2287

SNG Opera in Balet Lj.

Posavski muzej Brežice

0,0329

0,0429

Prirod. muzej Slov.

Notr. muzej Postojna

0,0280

0,0371

Pokr. arhiv Koper

Pokr. arhiv Nova Gorica

0,0238

0,0364

Zasavski muzej Trbovlje

Pokr. arhiv Koper

0,0237

0,0352

Gorenjski muzej Kranj

Muzej NO Maribor

0,0225

0,0351

Pokr. arhiv Nova Gorica

Pilonova galerija

0,0183

0,0199

Muzej NO Maribor

Slov. gledal. muzej

0,0161

0,0187

Zgod. arhiv Ljubljana

Zgod. arhiv Ljubljana

0,0059

0,0150

Pilonova galerija

Galerija Murska Sobota

0,0050

0,0110

Zgod. arhiv Ptuj

Zgod. arhiv Ptuj

0,0038

0,0039