Odgovor: Predvsem mora upravnik zagotoviti, da se vsa vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu. Če upravnik opravlja upravniške storitve za več večstanovanjskih stavb, mora za sredstva rezervnega sklada voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako večstanovanjsko stavbo. Iz tega je mogoče sklepati, da je treba za vsak objekt voditi tudi poseben transakcijski račun.

Vprašanje: Kakšne so lahko posledice, če eden od etažnih lastnikov nikakor ne želi vplačevati v rezervni sklad?

Odgovor: Temeljna dolžnost etažnega lastnika je mesečno vplačevati v rezervni sklad. Če etažni lastnik ne vplača svojega prispevka, ga upravnik najprej pozove k plačilu pisno. Zanimivo je vedeti, da tak poziv šteje kot verodostojna listina (!) v smislu zakona o izvršbi in zavarovanju, kar pomeni, da lahko upravnik že na osnovi takega poziva začne voditi izvršilni postopek zoper etažnega lastnika, ki ne plačuje v rezervni sklad. Če se etažni lastnik na pisni poziv ne odzove, je torej mogoče zoper njega predlagati izvršbo za plačilo dolžnega zneska.

Mag. Boštjan J. Turk