Skoraj 200.000 evrov preveč sta Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in Zavod za socialno oskrbo Pristan v letih 2012 in 2013 zaračunala ljubljanski občini in uporabnikom pomoči na domu, je ugotovilo računsko sodišče. Ker nepravilnosti po ugotovitvah revizorjev segajo tudi v leta za tem (in verjetno tudi pred tem), lahko domnevamo, da je znesek preplačane pomoči na domu bistveno večji.

Konkretno: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana je za uro pomoči na domu na delovni dan starostnikom zaračunaval 3,61 evra, medtem ko bi morali ob upoštevanju upravičenih stroškov ti po mnenju revizorjev plačati 3,48 evra na uro. Zavod Pristan je uporabnikom zaračunaval nekoliko nižje cene. Na delovni dan je ta znašala 3,35 evra na uro, tudi ta postavka pa je bila po mnenju revizorjev previsoka, saj so pri izračunu upoštevali višje zneske plač zaposlenih za vodenje in neposredno socialno oskrbo, kot so jih dejansko izplačevali.

»Ocenjujemo, da je zavod Pristan zaradi te nepravilnosti določil za 0,94 evra previsoke celotne stroške ure pomoči na domu (torej pred občinsko subvencijo, op. p.), opravljene na delovnik, ter uporabnikom in občinam za opravljeno pomoč na domu preveč zaračunal 18.730 evrov v obdobju od februarja do decembra 2012 in 21.463 evrov v letu 2013,« so ugotovili na računskem sodišču. Pričakujejo, da bosta oba zavoda skupaj z ljubljansko občino preučila možnosti za vračilo preveč zaračunanih storitev. »To bi lahko storili vsaj za uporabnike, ki so redno koristili pomoč na domu in zato te storitve na daljši rok precej preplačali. Evidence gotovo obstajajo,« je dejala vrhovna državna revizorka Nataša Musar Mišeljić.

Na računskem sodišču zahtevajo od Mestne občine Ljubljana, da cene pomoči na domu zdaj zniža in uskladi s pravilnikom o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev. Prav Mestna občina Ljubljana pa je največja osmoljenka v tej zgodbi, saj uporabnikom sofinancira kar 80 odstotkov stroška pomoči na domu in v tolikšnem obsegu je po ugotovitvah revizorjev prevzela tudi neupravičene stroške. Polna urna postavka pomoči na domu, ki jo občina nato subvencionira, je v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana v letih 2012 in 2013 na delovni dan znašala 18,02 evra na uro, medtem ko je v Zavodu Pristan stala 16,74 evra.

Občina je v igri sodelovala

Glede na pojasnila občine že med samo revizijo je mogoče sklepati, da so za previsoko izračunano urno postavko pomoči na domu vsaj v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana vedeli. Po ugotovitvah revizorjev je bila cena ure pomoči pri njih višja predvsem zato, ker so pri njenem izračunu upoštevali več kadra za vodenje in koordinacijo izvajalcev pomoči, kot ga določa pravilnik. Medtem ko je bilo v pisarnah po ugotovitvah revizorjev preveč zaposlenih, so socialni oskrbovalci na terenu zaradi razpršenosti uporabnikov in pogostejših bolniških odsotnosti le s težavo izpolnjevali normativ povprečno 110 opravljenih ur pomoči na mesec.

V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, ki ga od julija 2012 vodi Lilijana Batič, so nam zatrdili, da so se pri oblikovanju cen držali pravilnika in se z ljubljansko občino dogovorili o odmiku od normativov, ki določajo število delavcev za vodenje in koordinacijo. Batičeva je poudarila, da je pravilnik nejasen ter da bodo ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve predlagali njegovo spremembo. Musar-Mišeljićeva pa pojasnjuje, da je pravilnik res zapleten, vendar bi se lahko na občini ali na obeh zavodih za pojasnila obrnili tudi na ministrstvo. »Dejstvo je, da so si pravilnik razlagali tako, da jim je to šlo najbolj na roko in občina jim je to omogočila. Medtem ko mi menimo, da je pravilnik veliko bolj restriktiven,« je opozorila vrhovna državna revizorka. Na ljubljanski občini pa poudarjajo, da po njihovih podatkih ne njihov Zavod za oskrbo na domu ne koncesionar Zavod Pristan pri izvajanju storitve nista ustvarila presežka prihodkov nad odhodki. Po njihovem mnenju se to ni zgodilo, ker veljavni normativi ne omogočajo ustreznih temeljev za izračun cene pomoči na domu.