Za spodbujanje začetnih investicij, ustvarjanje novih in ohranjanje starih delovnih mest v občinah Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel je v tokratnem razpisu ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odmerilo le 670.000 evrov. To je več kot polovica manj kot lani. Od tega so 320.000 evrov predvideli za spodbujanje podjetništva, 350.000 evrov pa za spodbujanje razvoja turizma. Z državnim sofinanciranjem želijo investitorjem znižati vstopne stroške, med upravičenimi stroški jim tako priznajo stroške gradbenih in obrtniških del, nakup objektov, strojev in opreme ter stroške nakupa patentiranih pravic, licenc in podobno.

Višina državnega sofinanciranja je lahko najmanj 15.000 evrov in največ 50.000 evrov oziroma ne sme v nobenem primeru preseči 45 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, 35 odstotkov za srednje velika podjetja in 25 odstotkov upravičenih stroškov za velika podjetja. Za zadnji rok za izstavitev zahtevkov za izplačilo v letošnjem letu so določili 21. oktober, vloge zainteresiranih vlagateljev pa sprejemajo do 22. marca.

Program Pokolpje je vlada, da bi zmanjšala razvojne zaostanke sedmih kočevskih in belokranjskih občin, sprejela že leta 2011, za sedem ukrepov pa je predvidela 287,8 milijona evrov. Medtem ko je bil cilj s prvimi petimi manjšimi ukrepi spodbuditi naložbe, zaposlovanje, razvoj podeželja in pripravo regionalnih projektov, pa naj bi z zadnjima dvema država končno prispevala tudi za razvoj prometne in energetske infrastrukture v tem pozabljenem delu Slovenije. Zanju so predvideli največ, kar 261 milijonov evrov, od katerih bi morali večino spraviti v naložbe v letošnjem letu, ki je tudi zadnje leto, opredeljeno v programu razvojne pomoči, vendar bo glede na stanje javnih financ najbrž večina denarja ostala le zapisna na papirju. Tako kot tudi predvidenih 400 novih delovnih mest. dv