Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana bo tudi letos namenil 300.000 evrov za izboljšanje stanovanjske situacije Ljubljančanov. Ti bodo do skladove pomoči lahko prišli s prijavo na enega izmed treh javnih razpisov.

Občani, ki bi radi kupili stanovanje, a zanj ne morejo sami odšteti celotne kupnine, se lahko prijavijo na razpis za nakup stanovanja po modelu deljenega lastništva. Sklad bo v tem primeru pri nakupu stanovanja odštel največ 40 odstotkov kupnine in na tak način pomagal razbremeniti finančno breme ob samem nakupu. Ker bo sklad postal solastnik stanovanja, mu bo moral stanovalec plačevati mesečno nadomestilo za uporabo, ki bo primerljivo z neprofitno najemnino. Kupec stanovanja bo nato v roku 15 let od stanovanjskega sklada odkupil delež, ki ga je plačal sklad.

Ugodni krediti za prenovo

Ljubljančanom, ki stanujejo v več kot 20 let starih večstanovanjskih ali družinskih stavbah, je namenjen razpis za pridobitev stanovanjskega posojila za rekonstrukcijo in obnovo. Sklad bo upravičencem posodil do 80 odstotkov predvidenih stroškov obnove, vendar ne več kot 40.000 evrov, je razbrati iz razpisne dokumentacije. Doba odplačila posojila lahko znaša največ 10 let, kaže razpisna dokumentacija, obrestna mera pa znaša šestmesečni euribor s pribitkom 1,5 odstotka. Prosilci morajo pridobljeno posojilo porabiti najpozneje do konca maja prihodnje leto.

Za starejše občane pa je ljubljanski stanovanjski sklad ponovno pripravil javni razpis za rentni odkup stanovanja. Ta razpis je namenjen občanom, ki so stari vsaj 65 let in bi bili skladu pripravljeni prodati svoje stanovanje. Sklad bi kupnino, zmanjšano za davek na promet nepremičnin, izročil zavarovalnici, ki bi nato prodajalcu stanovanja izplačevala mesečno rento, od katere bi odštela nadomestilo za nadaljnjo uporabo stanovanja. Prodajalec bi namreč tudi po prodaji stanovanja skladu še vedno lahko v njem bival do smrti, to pravico bi tudi vpisali v zemljiško knjigo. Več informacij o posameznem razpisu in pogojih za prijavo je objavljenih na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada www.jssmol.si/razpisi-za-obcane/.