Svečana proglasitev ustave Federativne ljudske republike Jugoslavije

Beograd, 1. Tanjug. – Na včerajšnjem skupnem zasedanju obeh domov ustavodajne skupščine je bila svečano razglašena ustava FLRJ. Oba doma ustavodajne skupščine sta se zbrala na skupno zasedanje okoli 16. ure. Ob 16.30 je stopil v dvorano predsednik ministrskega sveta, maršal Jugoslavije Josip Broz-Tito, s člani zvezne vlade. Njegov prihod so poslanci pozdravili z burnim in dolgotrajnim ploskanjem.(…)

Vladimir Simić, ki je otvoril izredno zasedanje narodne skupščine, je sporočil, da je predsedstvo narodne skupščine prejelo od predsednika ministrskega sveta maršala Josipa Broza-Tita akt, ki pravi:

V zvezi s tem, da je ustavodajna skupščina sprejela novo ustavo, smatram za svojo dolžnost, izročiti ostavko zvezne vlade, da bi takoj začeli izvrševati odredbe, ki jih vsebuje ustava v poglavju 8 o zveznih organih državne uprave. Izražam hvaležnost v svojem imenu in imenu vseh vladnih članov za zaupanje, ki jo je izrazila ustavodajna skupščina zvezni vladi dne 1. decembra 1945., ko ji je poverila nadaljnje izvrševanje dolžnosti do velikega zgodovinskega trenutka, ko je naša zemlja dobila res demokratično ustavo.(...)

Primorski dnevnik, 2. februarja 1946

Jugoslovanska vlada reorganizirana

Skupščina potrdila novo ustavo

Belgrad, 2. febr. – Maršal Josip Broz-Tito je sinoči reorganiziral jugoslovansko vlado in obdržal polizicijo predsednika ter obrambnega ministra. Tito je imenoval 18 drugih ministrov. Stanoje Simič je dobil pozicijo zunanjega ministra v reorganizirani vladi. On je bil prej poslanik v Moskvi in član jugoslovanske delegacije na konferenci Združenih narodov v San Franciscu. Od 2. maja lanskega leta je poslanik v Washingtonu. On je zdaj delegat na skupščini Združenih narodov v Londonu.

Titova vlada je resignirala na podlagi nove ustave, katero je skupščina pravkar potrdila. Takoj po resignaciji je skupščina poverila sestavo nove vlade maršalu Titu. Na podlagi ustave je Jugoslavija federativna republika.

Dasi vladna struktura sledi ruskemu vzorcu, njeni člani trdijo, da ni osvojila državnega socializma v sovjetskem obsegu. Novi režim je zavzel obliko sredine med Rusijo in zapadnimi demokracijami. Ustava določa ločitev cerkve od države in razdelitev zemlje med one, ki jo obdelujejo.

Prosveta (Chicago), 4. februarja 1946

Radio Moskva o pomenu ustave FLRJ

Moskva, 4. – Zadnji dogodki v notranjem političnem življenju v Jugoslaviji in Albaniji potrjujejo resnico, da se je tam razvila taka demokratična politika, ki je edini branik mira in preroda osvobojene Evrope.

Dne 31. januarja je bila na plenarnem zaključnem zasedanju jugoslovanske ustavodajne skupščine proglašena ustava FLRJ. Ustavni načrt je bil dolge tedne predmet diskusij v obeh domih: v Zvezni skupščini in Domu narodov. Poslanci, ki jih je izvolilo jugoslovansko ljudstvo, so morali izvršiti izredno važno nalogo: dati ustavno obliko velikim pridobitvam, ki so dovedle do ustanovitve ljudske federativne republike. Nova ustava ni smela biti samo bilanca vsega preteklega razvoja dežele, temveč je morala tudi utrditi vse, kar so si jugoslovanski narodi priborili v težki, toda slavni borbi za svobodo.

Ustavodajna skupščina je bila izvoljena na podlagi splošne volivne pravice. Točno spoštovanje vseh demokratičnih jamstev je omogočilo uspešno rešitev te naloge.

Na zasedanju dne 31. januarja so poslancem dokončno predložili besedilo ustave, ki so ga prečitali ob splošni pozornosti. Prisotni so bili vsi člani ministrskega sveta z maršalom Titom na čelu in diplomatski predstavniki ZSSR, Francije, Poljske, Češkoslovaške, Turčije in drugih dežel. Značilno dejstvo, ki odraža demokratični duh nove Jugoslavije, je bilo branje ustave v srbskem, hrvatskem, slovenskem in makedonskem jeziku, to je v vseh osnovnih jezikih narodov Jugoslavije. To je bil nov dokaz prijateljstva in enakopravnosti narodov, ki je ponos jugoslovanske republike. Ustavodajna skupščina je soglasno odobrila besedilo resolucije, ki potrjuje in proglaša novo ustavo. Na istem zasedanju so odobrili tudi drugi zakon, ki spreminja ustavodajno skupščino v ljudsko skupščino FLRJ. Na ta način je bil ustvarjen demokratični parlament nove republike.

Primorski dnevnik, 5. februarja 1946

Jugoslavija in Madžarska sta republiki

Jugoslavija in Madžarska sta zdaj formalno postali republiki. Na Madžarskem je bil zaprisežen za predsednika republike bivši premier Tildy. Narodna skupščina ga je soglasno izvolila v ta urad. V Belgradu je bil imenovan za ministrskega predsednika pa maršal Tito. Nova ustava republike Jugoslavije je sestavljena natančno po vzorcu Sovjetske Rusije, kar se je tudi pričakovalo.

Ameriška domovina (Cleveland), 5. februarja 1946