Na območju nekdanje tovarne Stol na Duplici v Kamniku je več kot 27 objektov, ki so danes razkosani na več kot 200 stavbnih delov. V njih ima sedež več kot 70 podjetnikov, ki opravljajo dokaj različne dejavnosti. Nekateri med njimi, ki denimo ne opravljajo lesne ali kovinarske dejavnosti – za kar imajo objekti uporabno dovoljenje –, se zaradi tega, ker za območje še ni sprejet občinski podrobni prostorski načrt, srečujejo tudi z nepredvidenimi težavami. Težave so, kot poudarja občinski svetnik Brane Golubovič, povezane predvsem s spremembo namembnosti in dejstvom, da do sprejema omenjenega prostorskega akta ne morejo pridobiti uporabnega dovoljenja in svoje dejavnosti registrirati na tem območju. »Zato so nekateri med njimi prisiljeni ubirati različne manevre in denimo svojo dejavnost registrirati drugod, na območju Stola pa ustanoviti zgolj izpostavo,« je Golubovič opozoril občinsko upravo in od nje terjal pojasnilo, kdaj bodo končno pripravili prostorske akte tudi za to območje.

Lastniki niso znani

Za območje bivše tovarne Stol je občina Kamnik že v letu 2006 predvidevala javno razgrnitev prostorskega akta, za kar je pripravila vso potrebno dokumentacijo. Plačnik prostorskega akta je bila družba Stol. Po zamenjavi lastništva je novi lastnik družbe Stol obvestil občino Kamnik, da ustavlja postopek in financiranje izdelave prostorskega akta, so nam pojasnili z občine ter dodali, da do danes od lastnikov niso prejeli nikakršne pobude za nadaljevaje postopka. Kot so še pojasnili, brez sodelovanja lastnikov občina postopkov ne more nadaljevati in jih tudi ne bi bilo smiselno voditi. Še zlasti ne, ker za to območje še niso končani niti postopki na sodišču in do dokončnosti postopkov na sodišču prava lastniška struktura sploh ne bo znana. Na sodišču namreč še vedno potekajo tako postopki za vzpostavitev etažne lastnine kot postopki za določanje pripadajočih zemljišč k stavbam.

Stol bo gospodarska cona

Po zaključku postopkov določitve pripadajočega zemljišča k stavbi bo treba pri izdelavi prostorskega akta upoštevati namensko rabo zemljišč, ki jo določa občinski prostorski načrt, so še pojasnili na občini Kamnik in dodali, da vse dejavnosti v posamezno namensko rabo seveda ne sodijo. Za območje bivše tovarne Stol so z občinskim prostorskim aktom predvideli namensko rabo za gospodarske cone. V gospodarski coni so predvidene trgovske in storitvene dejavnosti, poslovne, obrtne in proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje blaga. Kot spremljajoče dejavnosti se bo v cono lahko umestilo tudi gostinstvo in turizem, javno upravo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.