Po izbruhu afere Logožar so v vodstvu Univerze v Mariboru vztrajno napovedovali pripravo etičnega kodeksa, ki naj bi v prihodnje preprečil sporna, celo kazensko pregonljiva ravnanja njenih zaposlenih. Senat univerze je včeraj soglasno sprejel ta etični kodeks. Ali bo dosegel svoj napovedani namen, je vse prej kot nesporno.

Natanko 1373 besed vsebuje ta gostobesedni dokument za izboljšanje ugleda univerze, ki ga je letos odmevno umazal zdaj že bivši dekan ekonomsko-poslovne fakultete. Klavdij Logožar je bil za svojo drzno prepisovanje diplomskega dela svoje študentke kaznovan zgolj z razrešitvijo s položaja vodje fakultete, še zmeraj pa ostaja izredni profesor in celo član senata Univerze v Mariboru. Na včerajšnji seji senata ga sicer ni bilo, ker je po razrešitvi z dekanskega položaja, ki se je zgodila začetek oktobra, na bolniškem dopustu.

Kodeks, ki ga je pripravila delovna skupina pod vodstvom Branka Lobnikarja s fakultete za varnostne vede, njegove vsebine pa širša univerzitetna javnost do včerajšnjega dne ni dobila v vpogled, bodo prejeli v podpis vsi zaposleni na mariborski univerzi. V kodeksu piše, da se bodo morali podpisniki »ponotranjiti« v zapovedane imperative, vrednote in vrline. Če tega ne bodo storili in bodo kršili določila kodeksa, bodo hkrati kršili tudi tista pravila, ki so določena s splošnimi akti Univerze v Mariboru. O kršitvah določil kodeksa bo na podlagi predhodnega mnenja komisije za etična vprašanja odločal rektor Igor Tičar oziroma dekani fakultet ali predstojniki drugih univerzitetnih organizacijskih enot.

Zapisana »grožnja« zaposlenim, da jih lahko zaradi kršitve kodeksa doleti sankcija, je nenavadna že zgolj zato, ker je njegovo besedilo prežeto s trditvami, ki vzbujajo vtis, kot da bi bile povzete iz kakšnega leksikona morale in etike, ne pa iz pravilnikov ali zakonov. Med drugim utegne zaposlene doleteti kazen, če ne bodo sledili trem imperativom profesionalne etike: dobrodelnosti, spoštovanju posameznika in pravičnosti. »Imperativ dobrodelnosti pomeni najprej in predvsem delati v dobro človeka in družbe kot celote in vsebuje več podrejenih imperativov: (a) 'ne škoduj', (b) 'preprečuj škodo' oziroma 'zaščiti pred škodo' in (c) 'služi interesom ali sreči človeka in družbe kot celote,'« med drugim piše v kodeksu.

Zaposleni na univerzi bodo morali v bodoče biti tudi skromni in težiti k poštenosti, še posebno k znanstveni poštenosti in brezpogojni etiki raziskovanja, zato bodo morali spoštovati avtorske pravice, kar jim že tako in tako zapoveduje splošno veljavna zakonodaja. Zaposleni, torej tudi Klavdij Logožar, se bodo s podpisom morali zavezati tudi k temu, da svoje službe ali položaja na univerzi ne bodo izkoriščali za doseganje neupravičene koristi zase ali za koga drugega. Sankcij za tiste, ki so si protipravno korist pridobili v preteklosti, kodeks ne predvideva.