Novomeška fakulteta za zdravstvene vede s prihodnjim študijskim letom nadgrajuje program prve stopnje zdravstvena nega ter magistrski program vzgoja in menedžment v zdravstvu. Z doktorskim študijskim programom edukacija in menedžment v zdravstvu, ki so ga pripravili skupaj z raziskovalci in predstavniki zdravstvene stroke v regiji, razvijajo vertikalno izobraževanje na področju zdravstvenih ved s ciljem akademizacije in razvoja stroke, pravijo na fakulteti. Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je fakulteti junija letos podelila akreditacijo za omenjeni program, s čimer so se ji odprla še zadnja vrata do izvajanja programa.

Po besedah dekanke fakultete doc. dr. Nevenke Kregar Velikonja je program namenjen predvsem nadgradnji izobrazbe pri tistih, ki delajo na področju izobraževanja, zdravstvene vzgoje, preventive, ki delujejo kot visokošolski ali srednješolski učitelji ali na področju organizacije v zdravstvu, torej menedžmenta, ali pa na etičnih nivojih. »Tretji profil so ljudje, ki raziskujejo neke procese na področju zdravstva in jih želijo dvigniti na višjo raven,« dodaja.

Težišče študija bo seveda na raziskovalnem delu, le 16 odstotkov programa bo namenjenega organiziranemu študijskemu delu. Med kompetencami, ki naj bi jih po študiju izkazovali doktorji znanosti z novomeške fakultete, so tako razvoj znanosti in stroke, profesionalno organiziranje in vodenje sistemov in procesov v zdravstvu, priprava strokovnih podlag za izdelavo standardov in normativov v zdravstvu, kreiranje zdravstvene in socialne politike.

Med slovenskimi zdravstvenimi fakultetami je novomeška prva z akreditiranim tovrstnim doktorskim programom, pravi Kregar-Velikonjeva. »Primarno je namenjen medicinskim sestram in drugim strokovnim delavcem na področju zdravstva. Seveda so imele medicinske sestre tudi do zdaj možnost kariernega razvoja, ampak na drugih doktorskih programih, denimo v okviru programa biomedicine in na različnih fakultetah za organizacijske vede, torej kar jim je bilo pač dostopno glede na njihovo naravo dela.«

Novomeška fakulteta je nastala leta 2013 s preoblikovanjem visoke šole za zdravstvene vede. Vsako leto razpiše 40 do 70 vpisnih mest v prvi letnik študija. Doslej je fakulteto zapustilo 311 diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov, medtem ko je magistrski študij končalo 24 študentov.

»Program prve stopnje je usklajen z evropsko direktivo za strokovne študijske programe. Zasnovani so tako, da naj bi študenti dosegali neke poenotene kompetence in so zaposljivi na vsem območju Evropske unije,« dodaja Kregar-Velikonjeva. Študentje opravijo med študijem 2300 ur prakse oziroma kliničnega usposabljanja neposredno v kliničnem okolju, ob bolniku. Izvajajo ga v več kot 50 socialnih in zdravstvenih zavodih, največ v novomeški in brežiški bolnišnici ter zdravstvenem domu Novo mesto. Velik del študijskega programa predstavljajo tudi kabinetne vaje, kjer študente usposobijo za naloge, ki jih bodo opravljali med prakso. Po vseh opravljenih obveznostih naj bi bil študent sposoben samostojnega opravljanja poklica.

Kregar-Velikonjeva dodaja, da je zaposljivost njihovih študentov zelo visoka. »Zadnje analize kažejo, da je v enem letu po koncu študija zaposlenih več kot 80 odstotkov naših diplomantov. Mislim, da je to kar lepa številka, sploh glede na trenutno stanje zaposlovanja.«