Družinsko podjetje iz Rač, Orodjarstvo Gorjak, se ukvarja z izdelavo visokozahtevnih orodij za tlačno litje in brizganje plastike. Začetki podjetja segajo že v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so izdelovali preprosta orodja za industrijo. Leta 1995 so se preusmerili s področja brizganja plastičnih mas na kovine, pri katerih je bilo manj konkurence.

Zadnja leta vodenje podjetja prevzema tretja generacija Gorjakovih. Starejši sin, Marko Gorjak, namestnik direktorja, prevzema predvsem prodajo in poslovodenje podjetja, mlajši brat Miha pa proizvodnjo. Delajo predvsem za avtomobilsko industrijo in prav letos poleti je njihov novi neposredni kupec postal BMW.

Podjetje, ki dobrih 90 odstotkov proda na tujih trgih, je lansko leto ustvarilo že 3,34 milijona evrov prometa, kar je glede na leto 2013, ko je imelo 2,62 milijona evrov prihodkov, skoraj 30-odstotna rast. Število zaposlenih se v tem času ni bistveno spremenilo, saj so zaposlovali 29 ljudi, letos pa je ob predvidoma 20-odstotni rasti prodaje, kot jo napoveduje Marko Gorjak, bistveno večje tudi število zaposlenih, saj so s 60 sodelavci že prerasli v srednje veliko podjetje.

Na nemškem trgu, s katerega se načrtno preusmerjajo, ustvarijo polovico izvoza, nekaj manj kot desetino prodajo v Švici, nekoliko več v Belgiji, kjer želijo prodajo še okrepiti, na Madžarskem in na Poljskem, kjer imajo poleg Slovaške sicer največjo konkurenco, prodajajo pa tudi v Italijo, na Slovaško in Avstrijo.

Podjetje je dobiček, ki se je približal milijonu evrov, skoraj podvojilo, ob tem pa še zmanjšalo delež dolgov v financiranju. Stabilnejše poslovanje so si pred leti zagotovili z odločitvijo, da ne bodo več poslovali s podjetji, ki so slabi plačniki, prav tako ne želijo, da ima ena sama stranka več kot petino prometa. Pomembna pridobitev podjetja je tudi uvedba IT-sistema za avtomatizacijo dobave, ki jim zagotavlja sprotno dobavo najustreznejše količine potrebnega materiala.

Podjetje bi se po mnenju Marka Gorjaka lahko razvijalo hitreje, če pri kadrovanju ne bi imeli toliko težav. Šolski sistem kadrov, ki jih potrebujejo, ne zagotavlja, zato kader izobražujejo sami, za kar pa potrebujejo v povprečju skoraj pet let. Zaposlene si prizadevajo iskati v domačem okolju, tesneje sodelujejo z Zavodom RS za zaposlovanje, Srednjo tehnično šolo v Mariboru, šolarjem omogočajo opravljanje praktičnega dela, imeli so dan odprtih vrat, veliko zanimanje pa se je pokazalo za njihovo podjetje po predvajanju oddaje Prava ideja. Nekaj ljudi so zaposlili tudi s trga nekdanje Jugoslavije, vendar pa je to sedanja zakonodaja še otežila.

Razvojni potencial orodjarstva je izjemen, saj se panoga iz Azije vrača v Evropo, potrebe po orodjih pa so vse večje. Z razcvetom proizvodnje električnih avtomobilov je tudi povpraševanja po orodjih za njihovo izdelavo večje. Orodjarstvo je delovno intenzivna panoga in za Nemčijo iz tega razloga nezanimiva, zato se orodjarne razvijajo predvsem v vzhodni Evropi.

Ključni korak za letos je bil nakup večjega petosnega CNC-stroja. Okrepili so nadzor nad fazami proizvodnje, kar jim prihrani čas pri končni sestavi, povečalo se je zaupanje pri kupcih. Z nakupom optične merilne naprave so izboljšali tudi nadzor kakovosti. »Tako smo dobili oči tam, kjer jih prej nismo imeli. Uspelo nam je, da smo prvi neposredni posel za BMW končali po najboljšem možnem scenariju, ki smo si ga lahko zamislili, in navdušili praktično vse ključne ljudi, ki nas lahko pripeljejo še dlje,« poudarja Marko Gorjak. jpš