Predlog zakona o dimnikarskih storitvah, ki povsem na novo ureja dimnikarsko službo v Sloveniji, sicer še ni dokončen. Jutri ga bodo v roke dobila druga ministrstva, nato ga po vsej verjetnosti čaka še precej težavna pot skozi parlamentarno sito. Če ga bo pristojno ministrstvo za okolje in prostor ubranilo pred kritikami in pritiski obstoječih koncesionarjev in civilnih iniciativ, bo dimnikarska dejavnost po novem letu precej drugačna.

Izbira dimnikarja

Vsak lastnik oziroma skrbnik male kurilne naprave bo po novem sam izbral svojega dimnikarja. Nič več ne bo država odločala, kdo bo v posameznikovem stanovanju opravljal dimnikarske storitve, kot to s podeljevanjem koncesij po načelu »eno dimnikarsko podjetje za eno območje« počne sedaj. Po novem predlogu bo uporabnik odgovoren za to, da bo z izbranim slovenskim ali tujim dimnikarjem, ki bo imel posebno licenco (te bo podeljevalo okoljsko ministrstvo) in ga bo mogoče najti na javno objavljenem seznamu ministrstva, najkasneje do 15. septembra 2017 podpisal izjavo o izbiri. Izbrani dimnikar bo izjavo v elektronski obliki posredoval v posebno evidenco ministrstva. Uporabniku, ki ne bo pravočasno izbral svojega dimnikarja, grozi kazen 200 evrov, enaka globa pa je predvidena tudi za tiste lastnike/skrbnike malih kurilnih naprav, ki dimnikarju ne bodo omogočali rednega izvajanja storitev na napravi. Uporabnika njemu geografsko najbližje dimnikarsko podjetje ne bo smelo zavrniti, saj podjetju sicer grozi kazen 1200 evrov. S takšno rešitvijo želijo na ministrstvu odpraviti bojazen, da prebivalci oddaljenih ali težje dostopnih krajev ne bi mogli priklicati nobenega dimnikarja. Zato pa so obstoječi koncesionarji prepričani, da je takšno prisiljevanje dimnikarjev protiustavno.

Cene dimnikarskih storitev

Zdaj jih v celoti določa ministrstvo, po novem pa bo vlada predpisovala samo še najvišje dovoljene cene, da ne bi te morebiti poletele v nebo. Na ministrstvu sicer bolj verjamejo v nasproten scenarij: zaradi večje konkurence med dimnikarskimi podjetji naj bi cene padle. Uvedba licenc oziroma ukinitev koncesij namreč ob prosti izbiri uporabnikov povečuje konkurenco tudi s tem, da trg odpira manjšim ponudnikom dimnikarskih storitev. Po novem namreč dimnikarji ne bodo imeli na izbiro zgolj celotno koncesijsko območje ali nič, temveč bodo na primer lahko prevzeli tudi samo deset hiš. Koncesionarji omejevanje cen storitev štejejo za protiustavno in se hkrati bojijo izgub zaradi nesorazmerno visokih potnih in drugih stroškov, ki jih bodo imeli zaradi prisilnega oziroma obveznega obiskovanja odročnejših krajev. Na ministrstvu odgovarjajo, da bodo potni stroški v najvišje dovoljene cene všteti zgolj v primerih, ko je uporabnik od sedeža dimnikarske družbe oddaljen 25 kilometrov ali manj. Ob večji oddaljenosti uporabnika bo dimnikar potne stroške lahko zaračunal posebej.

Obvezne dimnikarske storitve

Obseg obveznih dimnikarskih storitev se bistveno ne spreminja. Uporabniki bodo še naprej morali plačevati tudi tako osovražene preventivne meritve in preglede, ki v primerjavi s čiščenjem kurilnih naprav predstavljajo veliko večji strošek.

Menjava dimnikarja

Kdor ne bo zadovoljen s svojim dimnikarjem ali ga bo želel zamenjati iz čistega veselja, bo to brez posebnega utemeljevanja lahko storil vsako leto med 15. majem in 15. septembrom, vendar največ enkrat na leto. Zdaj uporabnik te možnosti nima.

Kakovost dimnikarskih storitev

Na ministrstvu so prepričani, da bosta večja konkurenca in obvezno usposabljanje poskrbela tudi za večjo kakovost dimnikarskih storitev. Koncesionarji trdijo nasprotno: ker jih bodo lahko uporabniki brez posebnega razloga menjali, jim bodo pač prej pogledali skozi prste kot zdaj, kar bo zmanjšalo tudi požarno varnost v državi. Ministrstvo medtem opozarja, da bodo odgovornost za nepravilno delovanje naprav in napake najprej iskali pri dimnikarjih, ki bodo skrbeli za naprave.

Nova evidenca

Trenutna evidenca malih kurilnih naprav, dimnikarskih služb in njihovih storitev je luknjičava in tudi zaradi tehnološke zastarelosti precej neuporabna. Še dodatno jo šibijo nekatera dimnikarska podjetja, ki se upirajo posredovanju podatkov o oskrbovanih malih kurilnih napravah ministrstvu, saj za to zahtevajo plačilo. Po predlaganem zakonu bodo morali dimnikarji v novo evidenco prvič (brezplačno) vnašati tudi osebne podatke uporabnikov, dimnikarjev in dimnikarskih služb. Poročati bodo morali o usposobljenosti dimnikarjev in njihovem izpolnjevanju pogojev za licenco, izdanih opozorilih uporabnikom in datumu odprave pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru dimnikarskemu podjetju po novem grozi kazen, in sicer v višini 1200 evrov, še 400 evrov globe pa bo plačala odgovorna oseba podjetja.

Zaradi povečanega varstva osebnih podatkov namerava ministrstvo obstoječo aplikacijo nadgraditi, kar naj bi stalo 400.000 evrov, še 20.000 evrov pa bo potrebnih za letno vzdrževanje informacijskega sistema. Nadgradnja bo potrebna tudi zaradi vnosa delov stavb v aplikacijo in zaradi ažurnega zagotavljanja dostopa dimnikarjem do čisto vseh kurilnih naprav v evidenci. Zdaj imajo le podatke o napravah v njihovi oskrbi. Ministrstvo želi poskrbeti za čim hitrejše vpisovanje podatkov v evidenco, zato bo skušalo najti tehnološko rešitev, ki bo omogočala vpisovanje tudi na območjih brez zagotovljene internetne povezave. Vsi podatki v evidenci, razen osebnih podatkov, bodo javni.

Nadzor nad dimnikarji in uporabniki

Veliko obsežnejša in tudi informacijsko posodobljena nova evidenca bo inšpekcijskim službam in ministrstvu po prepričanju slednjega omogočila tudi učinkovitejši nadzor tako nad dimnikarji in njihovim delovanjem kot nad uporabniki dimnikarskih storitev. Koncesionarji se tem obljubam le smejijo in opozarjajo, da nadzor ministrstva in inšpekcijskih služb že zdaj – ko za uporabnike in redno opravljanje storitev skrbijo sami – močno šepa. Kaj šele bo, ko bodo morali uradniki spremljati pol milijona kurilnih naprav v državi, zavijajo z očmi. Toda po pojasnilih ministrstva bo informacijski sistem dovolj sodoben, da bo znal inšpektorje hitro opozoriti na odstopanja in neskladja v bazi, ki jih bo treba nato podrobneje preveriti. Strokovni nadzor nad dimnikarskimi podjetji bo sicer opravljalo ministrstvo, nad požarno varnostjo bo bedel inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ogrožanje človekovega zdravja bo sankcionirala zdravstvena inšpekcija, tržna inšpekcija bo nadzirala cene dimnikarskih storitev, okoljska inšpekcija pa vse drugo.

Prehodno obdobje

Ker takoj po novem letu, ko se izteče obstoječi koncesijski sistem, še noben dimnikar ne bo imel nove licence, ministrstvo predvideva največ enoletno prehodno obdobje, v katerem bodo dimnikarske storitve še naprej lahko opravljali obstoječi koncesionarji. Ti bodo morali do določitve najvišjih dovoljenih cen storitve zaračunavati po ceniku, ki ga je ministrstvo priložilo predlaganemu zakonu. Po določilih iz priloge predlaganega zakona bodo do uveljavitve novega podzakonskega akta o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah morali izvajati tudi te storitve.

Dimnikarska podjetja z največ koncesijami

MOP (julij 2015)

PODATKI

Izbrali smo dimnikarska podjetja z največ pridobljenimi koncesijami, kar pa ne pokaže nujno prave slike. Po ugotovitvah okoljskega ministrstva in najverjetneje tudi glede na javno dostopne podatke (naprimer o sedežu podjetja ali enake priimke) so nekatera podjetja lastniško ali kako drugače medsebojno povezana. Določeni krogi torej lahko obvladujejo večji del dimnikarske pogače, kot se zdi na prvi pogled oziroma glede na število koncesij, ki jih je pridobilo posamezno podjetje.

Število koncesij

Dimnikarsko podjetje

Sedež podjetja

Eko Dim družba za opravljanje

dimnikarske dejavnosti, d. o. o.

Gačnikova pot 2,

Ravne na Koroškem

26

Dimnikarstvo Dovrtel, d. o. o.

Koroška cesta 45,

Kranj

11

ABD – Dimnikarstvo

Murska Sobota, d. o. o.

Trstenjakova ulica 2 a,

Murska Sobota

10

Martjanci 14,

Martjanci

Čiščenje Dk naprav, dimnikarske

storitve Martjanci, d. o. o.

9

Snedim, d. o. o.

Ribniki 12,

Sevnica

8

Ekoenergetika-Dimnikarstvo

družba za varstvo okolja, d. o. o.

Vrazova ulica 9,

Ormož

7

Dimnikarska služba Vehovar

dimnikarske storitve, d. o. o.

Slomškov trg 8,

Maribor

7

Dimnikarstvo in sanacija

dimnikov Okić Fadil, s. p.

Cesta Notranjskega odreda 48,

Sodražica

6

Dimnikarsko podjetje

Dimnikarstvo, d. o. o., Celje

Gregorčičeva ulica 6 a,

Celje

6

O. R. Inženiring, komunalne

in gradbene storitve, d. o. o.

Kranjska cesta 4,

Radovljica

5

Dimnikarstvo-Završnik z Družbeniki

podjetje za dimnikarske storitve in

servisiranje, d. o. o., Škofja Loka

Anželova ulica 24,

Ptuj

5

KDS dimnikarske

storitve Ljutomer, d. o. o.

Slomškov trg 8,

Maribor

5

Razlagova ulica 13 b,

Ljutomer

Dimnikarstvo Županek

dimnikarske storitve, d. o. o.

5

Dimnikarske storitve in poslovno

svetovanje Arty Rodošek, s. p.

Slomškov trg 8,

Maribor

5