V evidenci brezposelnih oseb Območne službe Velenje Zavoda RS za zaposlovanje je 1306 brezposelnih invalidov. Njihovo število se je od lanskega decembra zmanjšalo za 6,4 odstotka. V sedmih mesecih letošnjega leta se je v evidenco prijavilo 265 invalidov, največ delovnih invalidov, kar 178 brezposelnih invalidov pa se je letos zaposlilo, od tega se je pet invalidov zaposlilo v zaščitni zaposlitvi in trije v podporni.

Invalide za delo, zaposlitev ali ohranitev zaposlitve, napredovanje v zaposlitvi ali spremembo poklicne poti usposabljajo v okviru rehabilitacijskega svetovanja. V okviru svetovanja ugotavljajo tudi smiselnost za začetek postopka za pridobitev statusa invalida, skrbijo pa tudi za informiranje in svetovanje o pravicah invalidov in spodbudah za zaposlovanje invalidov, ugotavljanje in analiziranje posebnih potreb pri zaposlovanju, funkcijskih zmogljivosti, opredelitev vrste in stopnje ovir pri zaposlovanju, analizo zmožnosti in sposobnosti osebe za usposabljanje in zaposlitev, ugotavljanje potrebe po poglobljenih oblikah obravnave v okviru zaposlitvene rehabilitacije ter izdelavo ocene zaposlitvenih možnosti.

»Rehabilitacijsko svetovanje je kontinuiran proces in potrebuje intenzivno sodelovanje ter povezovanje različnih strokovnih služb. Rehabilitacijski svetovalec sodeluje z zdravnikom svetovalcem, praviloma zdravniki medicine dela, z rehabilitacijsko komisijo, izvajalci storitev zaposlitvene rehabilitacije ter z drugimi nosilci invalidskega varstva oziroma zaposlitvene rehabilitacije, delodajalci, kot so invalidska podjetja, zaposlitveni centri, izvajalci programov socialne vključenosti ter centri za socialno delo,« pojasnjuje vodja urada za delo Velenje in Mozirje Branka Škulj Nussdorfer.

Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije so različni koncesionarji, kot so ZIP center iz Raven na Koroškem, Zavod Ruj iz Nazarij, Inštitut Integra iz Velenja in Racio iz Celja. Povečana motivacija, aktivacija in individualizirani pristop pa pripomorejo k večjemu vključevanju invalidov v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, kot so javna dela, subvencije za zaposlitev, programi izobraževanja in usposabljanja ter višji kakovosti življenja nasploh. V prvih sedmih mesecih so v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključili 35 brezposelnih invalidov, od tega 26 v javna dela in devet v ukrep delovni preizkus.

Delovna zmožnost ljudi z ugotovljeno trajno telesno in/ali duševno okvaro ter njihovo vračanje na delo po rehabilitaciji (lahko) sooblikujeta postopke za obvladovanje invalidnosti v družbi, kar se kaže v večji socialni vključenosti, preprečevanju prezgodnjega (invalidskega) upokojevanja in preprečevanju dolgotrajne brezposelnosti.

Na območju velenjske območne službe se je do zdaj oblikovalo več zaposlitvenih centrov, 1. julija letos pa so ga odprli še v občini Radlje ob Dravi, in to je prvi zaposlitveni center na Koroškem. »Predvidene zaposlitve invalidov bodo velik doprinos k našemu skupnemu prizadevanju k zaposlovanju invalidov,« pravi Andreja Pezdirc Vehovar, rehabilitacijska svetovalka. nr