Ob ustanovitvi občinskega podjetja Postojna turizem je bila za direktorico imenovana Vanja Uljan Vičič, na postojnski občini zaposlena kot preizkušena računovodja in višja svetovalka za finance. Še isti dan, ko je zasedla vodstveni položaj, je s podsekretarjem za premoženjskopravne zadeve Boštjanom Udovičem podpisala podjemno pogodbo, po kateri je za sodelovanje v postopku oddaje zavezujoče ponudbe prejel honorar v višini 5920 evrov bruto. Sama sebi pa je mesečno izplačevala 854 evrov bruto, kar ji je v petih letih poleg plače naneslo še 51.240 evrov bruto.

Uradnica delala malo za veliko nagrado

Nadzorni odbor občine je ocenil, da je bil tolikšen honorar nesorazmerno visok, saj podjetje Postojna turizem že od prvega dne sploh ne posluje in se ne ukvarja z dejavnostmi, za katere je registrirano. »Podjetje se ne ukvarja z nobeno tržno dejavnostjo, ki bi zaposlovala poslovodjo. Ugotovljeni obseg dela pa je bistveno manjši, kot bi bilo ob tej nagradi smotrno in ekonomično,« so opozorili nadzorniki. Poleg tega je Uljan-Vičičeva povsem verjetno to delo opravljala med svojim rednim delovnim časom in hkrati za računovodske storitve najela zunanjega izvajalca, za pravno svetovanje pa odvetniško pisarno Mužina, Žvipelj in partnerji.

V vodstvu občine svoja uslužbenca branijo in glede smiselnosti najema računovodskega servisa pojasnjujejo, da je celotni strošek zanj le 336 evrov na leto. »Kar zadeva pravno svetovanje, bi bilo po našem mnenju skrajno neodgovorno, da bi se poslovodja, ki po izobrazbi ni pravnik, odločala o zahtevnih pravnih poslih. Zato je povsem logično, da so bili ti zaupani zunanjim pravnim strokovnjakom. Cene, ki jih je podjetje za to doseglo, pa so bistveno pod običajnimi cenami za tovrstne storitve,« se je na obremenjujoče poročilo odzvala Uljan-Vičičeva. Kot uradnica prejema plačo, ki je določena za 42. plačni razred, torej okoli 2200 evrov bruto. V javnosti je sicer bolj znana po aferi, v kateri je njen soprog, pevec in vodja skupine Malibu Marjan Uljan, na račun sodelovanja s postojnsko občino do danes zaslužil 61.301 evro.

Njen sodelavec Udovič, ki je honorar prejel za pravno in drugo svetovanje, trenutno zasluži približno 2400 evrov bruto, pred tem je bil skoraj štiri leta direktor občinske uprave. Ta čas pa je prejel še 12.944 evrov honorarja za uredništvo in pripravo člankov za občinsko glasilo ter 3385 evrov za delo v občinski volilni komisiji leta 2010.

Naj bodo plačani za delo na občini in v njenem podjetju?

Glede visokih honorarjev zase in sodelavca Uljan-Vičičeva pravi, da njihova (pravna) služba ni v nikakršni povezavi s poslovanjem občinskega podjetja. »Kar pomeni, da če kdor koli od zaposlenih na občini opravi kakršno koli storitev za Postojna turizem, to izvede zunaj svojega delovnega časa in izvedbe teh del od njega ni mogoče zahtevati brez ustreznega plačila. Še več, ne gre niti za dela, ki bi jih v okviru svojih zakonskih pristojnosti izvajala uprava,« je oškodovanje javnega denarja zavrnila občinska uslužbenka.

V nadzornem odboru se z njo ne strinjajo, saj gre za družbo v lasti občine in njena naloga je skrb za premoženje občine in njegovo upravljanje. »Tudi drugi projekti, ki jih vodi in financira občina, se ne plačujejo kot dodatna storitev zaposlenih, saj je to v njihovem obsegu del in nalog delovnega mesta, ki ga zasedajo in za katerega naj bi imeli ustrezna znanja. Zaposleni na občini so za občinski svet na eni strani pripravljali predloge sklepov povezanih s Postojna turizmom in hkrati na drugi strani ločeno individualno svetovali samemu sebi v isti družbi,« so še opozorili.

Uljan-Vičičeva je odstopila kot direktorica tudi zaradi nezdružljivosti obeh svojih funkcij. Nadzorniki so župana Igorja Marentiča pozvali k transparentni izbiri nove poslovodne osebe. A je, kot smo že pisali pred dnevi, brez javnega razpisa na ta položaj imenoval Teodorja Kocmana, vodjo svoje predvolilne kampanje. Županu so sicer za odpravo nepravilnosti in negospodarnosti predlagali še, naj v skladu s priporočili računskega sodišča iz leta 2012 vzpostavijo neposredno lastništvo nad solastniškim deležem v Postojnski jami. V občini se bodo morali odločiti, ali bodo podjetje Postojna turizem likvidirali ali pa ga bodo preoblikovali v delniško družbo, ki bo razširila svoje dejavnosti tako, da ne bo (več) poslovala z izgubo.