Migracijske poti beguncev iz Afrike in z Bližnjega vzhoda se spreminjajo. Grčija je v letošnjem prvem polletju prehitela Italijo kot prva vstopna točka beguncev na ozemlje Evropske unije. To pomeni, da se vse več migrantov proti zahodni Evropi odpravlja čez Balkan. Ker Madžarska na meji s Srbijo gradi železno ograjo, ki naj bi preprečila prihod migrantov na njeno ozemlje, se utegne v prihodnosti del migrantov preusmeriti in iskati novo pot proti severu čez Hrvaško in Slovenijo. Prav na takšen scenarij množičnega prihoda migrantov se je minuli teden s sprejetjem kontingentnega načrta pripravila slovenska vlada. V dokumentu so za različno velike begunske (na)vale na slovenskih tleh razdelani načrti, kje bi migrante naselili, kako bi jih bilo treba oskrbeti in kakšni bi bili stroški.

Kdaj bi postalo tesno?

Ko begunci prispejo v Slovenijo, jih država nastani v ljubljanskem azilnem domu. Trenutno v njem prebiva 64 prosilcev za azil. Država bi zmogla brez posebnih težav, če bi bil polno zaseden (z 203 osebami). V njem bi torej trenutno lahko nenadoma nastanili še 139 prispelih beguncev. Če bi se število v Slovenijo prispelih beguncev še povečevalo, bi jih država namestila v postojnskem centru za tujce (50 mest) ter integracijskih hišah v Mariboru in Ljubljani, kjer je prostora za skupno 80 ljudi, primarno pa sta namenjeni integraciji beguncev, ki jim je že bila dodeljena mednarodna zaščita. V vseh teh prostorih bi torej lahko brez težav namestili 280 oseb, a le pod pogojem, da takšne razmere ne bi trajale dlje kot nekaj mesecev. Kot opozarjajo na MNZ, bi se že v tej prvi fazi povečanega števila migrantov lahko pojavile nekatere težave. Zaradi tesne namestitve več oseb v enem prostoru bi lahko nastajale konfliktne situacije, razviti bi se utegnile tudi medetnične napetosti, v postojnskem centru za tujce, kjer za nezakonite prebežnike velja prepoved gibanja zunaj centra, pa ne bi mogli vzpostaviti odprtega režima dodatno naseljenim prosilcem za azil.

Ko bi pri nas že bilo 280 prosilcev za azil, bi nemudoma steklo iskanje dodatnih prostih zmogljivosti za nastanitev novih beguncev. Dodatnih 220 bi jih lahko nastanili še v razpoložljivih prostorih ministrstva za notranje zadeve – v samskem domu v Kotnikovi ulici v Ljubljani in v počitniškem domu Debeli rtič. Za oskrbo beguncev bi morali dodatno zagotoviti strokovne sodelavce, medicinske sestre in zdravnike. Večinoma bi to uredili s prerazporeditvami ali sklenjenimi podjemnimi pogodbami. Še preden bi skupno število v Slovenijo prispelih beguncev doseglo številko 500, bi oblasti sprožile tudi priprave na naslednjo fazo okrepljene migracije. Na tej točki prebiranja dokumenta postane jasno predvsem dejstvo, da Slovenija nikoli ni veljala za cilj beguncev, temveč predvsem za tranzitno državo na poti proti severu. Tako ne preseneča, da je uradna Ljubljana v zadnjih dveh desetletjih, odkar begunci množičneje prihajajo čez Sredozemlje, prespala priprave na večji begunski val, ki bi se ustavil tudi pri nas.

Namestiti bi jih morali tudi v zabojnike in šotore

Ko bi število beguncev v državi preseglo 500, bi oblasti začele dodatne nujne in začasne nastanitvene zmogljivosti iskati tudi pri drugih državnih organih. Najprej na obrambnem ministrstvu in upravi za zaščito in reševanje, kjer premorejo največ 400 dodatnih ležišč. Prvi, ki bi prišel v poštev, je vojaški kompleks v Logatcu, sicer namenjen začasni nastanitvi prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč. V dve stavbi bi lahko namestili 100 beguncev, dodatnih 300 pa v zabojnike in šotore. Če bi vseh nastanitvenih zmogljivosti v lasti države oziroma občin zmanjkalo, bi se morali ozreti tudi po začasnih namestitvah pri zasebnikih. Po najbolj črnem scenariju – prihodu 900 beguncev – bi za njihovo enoletno oskrbo morali najti vsaj 11 milijonov evrov, ob čemer bi lahko računali tudi na pomoč evropskih migracijskih skladov ERF in AMIF.

Sprejeti kontingentni načrt se neposredno ne dotika zaveze Slovenije, da bo v okviru programov preselitve beguncev iz Italije in Grčije ter stalne naselitve beguncev iz (tretjih) najranljivejših držav sprejela 250 oseb. Program za njihov sprejem na MNZ namreč še pripravljajo. Vendar pa je že iz kontingentnega načrta mogoče razbrati, s kakšnimi logističnimi omejitvami se sooča vlada. Če bi Slovenija sledila prvotnemu evropskemu predlogu obveznih kvot in sprejela 702 begunca, bi zapolnila vsa mesta v azilnem domu, integracijskih hišah, centru za tujce, samskem domu v Ljubljani, počitniškem domu Debeli rtič in delno še v Logatcu.

Precej lažje bi Slovenija sprejela prvotno predlagano število beguncev ali pa morebiten nepričakovan begunski val, opisan v kontingentnem načrtu, če bi decentralizirala migracijsko politiko. To pomeni, da bi država po zgledu Italije sprejem beguncev omogočila tudi občinam.

Koliko beguncev bodo sprejele države EU

evropska komisija

podatki

naselitev beguncev iz

najranljivejših tretjih držav

preselitev beguncev

iz Italije in Grčije

Nemčija

1600

10.500

Francija

2375

6752

Nizozemska

1000

2047

Romunija

80

1705

Švedska

491

1369

Belgija

1100

1364

Portugalska

191

1309

Španija

1449

1300

Češka

400

1100

Poljska

900

1100

Finska

293

792

Irska

520

600

Bolgarija

50

450

Hrvaška

150

400

Luksemburg

30

320

Litva

70

255

Slovenija

20

230

Latvija

50

200

Ciper

69

173

Estonija

20

130

Slovaška

100

100

Malta

14

60

Avstrija

1900

0

Danska

1000

0

Grčija

354

0

Italija

1989

0

Madžarska

0

0

Velika Britanija

2200

0

22.504

32.256

skupaj

Kaj se dogaja z begunci, ki zaprosijo za zaščito?

evropska komisija

podatki

Begunci prispejo v Slovenijo. Ob prehodu meje

ali v notranjosti države jih zajame policija.

Premeščeni so v azilni dom.

Lahko zaprosijo za mednarodno zaščito.

Kdo je upravičen do mednarodne zaščite?

Do nje so upravičeni posamezniki, ki v državi svojega državljanstva nimajo zaščite oziroma stalnega prebivališča. Te države ne morejo ali nočejo izvajati zakonov ali pa ne spoštujejo mednarodnih konvencij, ki so jih podpisale. Za mednarodno zaščito ali azil lahko zaprosi tujec ali oseba brez državljanstva, ki meni, da je v matični državi sistematično preganjana zaradi svojega političnega prepričanja ali zaradi svoje verske, rasne, narodnostne ali etnične pripadnosti. Prav tako lahko za mednarodno zaščito zaprosi, kdor meni, da bi bilo ob vrnitvi v matično državo ogroženo njegovo življenje ali svoboda oziroma bi bil lahko izpostavljen mučenju ali nečloveškemu ravnanju ali kaznovanju.

Ko je bil s prosilcem že opravljen osebni razgovor, ga lahko po tednu bivanja v azilnem domu nastanimo na zasebnem naslovu.

O prošnji za mednarodno zaščito odloči sektor za mednarodno zaščito MNZ.

Kakšne pravice imajo prosilci za mednarodno zaščito?

Imajo pravico do prebivanja v Sloveniji od dneva vložitve prošnje za mednarodno zaščito do pravnomočne odločitve o prošnji. Lahko se prosto gibljejo po celotnem ozemlju države. Takoj po vložitvi prošnje dobijo izkaznico prosilca za mednarodno zaščito, ki je hkrati dovoljenje, da ostanejo v Sloveniji do izvršljivosti odločitve v postopku priznanja mednarodne zaščite.

Imajo še pravico do:

• informiranja,

• osnovne oskrbe v primeru nastanitve v azilnem domu,

• finančne pomoči v primeru nastanitve na zasebnem naslovu,

• brezplačne pravne pomoči v postopkih na upravnem in vrhovnem sodišču,

• nujnega zdravljenja,

• izobraževanja,

• dela in zaposlovanja,

• humanitarne pomoči in do žepnine.

Če je postopek za pridobitev mednarodne zaščite negativen, mora migrant zapustiti državo.

Če je postopek pozitivno rešen, pridobi status osebe z mednarodno ali subsidiarno zaščito.

Kakšne so pravice imetnikov mednarodne zaščite?

• prebivanje v državi

• enkratna denarna pomoč

• nastanitev v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva

• denarno nadomestilo za zasebno nastanitev

• pomoč pri integraciji

• izobraževanje in usposabljanje

• delo v državi