Odgovor: Po zakonu lahko začnete postopek vzpostavitve etažne lastnine. Ker se sklicujete na priposestvovanje (če bi se sklicevali na kakršen drug pravni naslov, bi morali izkazati upravičenje za pridobitev lastninske pravice), vam pravnega naslova ni treba izkazati, morate pa z verjetnostjo izkazati pogoje za priposestvovanje lastninske pravice na posameznem delu stavbe, in sicer boste morali dokazati, da ste skupaj s svojimi pravnimi predniki izvrševali vsaj deset let trajajočo dobroverno posest na posameznem delu stavbe.

V postopku za vzpostavitev etažne lastnine se šteje, da je neposredna posest izkazana, če jo pridobitelj izkaže s potrdilom pristojnega organa o prijavi prebivališča oziroma registraciji sedeža pravne osebe oziroma poslovnega obrata, posredna posest pa je izkazana, če pridobitelj z registrirano najemno pogodbo oziroma z javno ali po zakonu overjeno listino dokaže, da je bil tisti, ki je izvrševal neposredno posest nelastniški posestnik, ki je neposredno posest izvrševal za pridobitelja oziroma njegovega pravnega prednika.

Vprašanje: Kako poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine?

Odgovor: Postopek vzpostavitve etažne lastnine je za vse predlagatelje enak, in to ne glede na pravni naslov. Kar pomeni, da ni pomembno, ali je pravni naslov za vzpostavitev etažne lastnine listina o pravnem poslu ali pravnomočna sodna odločba ali odločba drugega pristojnega organa, ki v korist pridobitelja in v breme zemljiškoknjižnega lastnika ugotavlja, prenaša ali vzpostavlja lastninsko pravico na delu stavbe.

Postopek se začne na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe. Zakon predpisuje, kaj mora predlog vsebovati, da ga sodišče ne zavrže. Če predloga torej ne zavrže, sodišče nemudoma po uradni dolžnosti odredi vpis zaznambe postopka vzpostavljanja etažne lastnine, če predlagatelj v zemljiški knjigi ni sam predlagal takšne zaznambe. Obenem pa sodišče za potrebe odločanja po uradni dolžnosti pridobi podatke iz zemljiške knjige o vpisanih imetnikih lastninske in drugih pravic na nepremičnini ter iz centralnega registra prebivalstva in poslovnega registra o tem, kdo ima na naslovu stavbe prijavljeno prebivališče oziroma registrirano poslovno dejavnost.

Mag. Boštjan J. Turk