Odgovor: Komunalni prispevek predstavlja del stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, plača občini. V komunalni prispevek pa niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko odmeri, če se stavbno zemljišče nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme. S plačilom si zavezanec pridobi pravico do priključitve na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je s plačilom zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja.

Vprašanje: Kje dobi upravna enota pred izdajo gradbenega dovoljenja podatek, ali je investitor plačal komunalni prispevek? Kaj če investitor plača prispevek, pa mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano?

Odgovor: Podatek o plačilu komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja mora upravna enota pridobiti od občine. Ne sme pa od investitorja zahtevati, da predloži potrdilo o plačanem komunalnem prispevku. Če investitor plača komunalni prispevek, gradbeno dovoljenje pa mu ni bilo izdano, je investitor upravičen do vračila plačanega zneska prispevka. Enako velja, če je investitor prispevek plačal, pa ni vložil pri pristojnem organu zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali pa je to že prenehalo veljati. V tem primeru je prav tako upravičen do vračila plačanega prispevka.

Mag. Boštjan J. Turk