Za pravilno uporabo in izvajanje predpisov

Namen zbirke je predvsem pravilna uporaba oziroma izvajanje predpisov s področja graditve objektov ter poenotenje praks pri pripravi projektne dokumentacije, vodenju postopkov in odločitvah v konkretnih upravnih zadevah.

Neobvezna pojasnila zakonov in predpisov

Ministrstvo za okolje in prostor kot pristojno ministrstvo za področje graditve lahko le neobvezno pojasnjuje določbe zakonov in podzakonskih predpisov iz svoje pristojnosti, razlago pravnega akta pa lahko poda le organ, ki je tak akt sprejel. Konkretne upravne postopke izdaje gradbenih ali uporabnih dovoljenj vodijo pristojni upravni organi na podlagi vseh znanih dejstev, dokazov in dokumentacije, s katero razpolagajo. Vsak organ, ki vodi upravni postopek in odloča v upravnih zadevah, je pri svojem delu samostojen

Koristen informativni delovni pripomoček.

Zbirka odgovorov in vprašanj s področja graditve je zgolj pripomoček – pravno veljavna so le besedila predpisov. Zavezujoča razlaga zakonodaje je v izključni pristojnosti sodišč. Vsa zainteresirana javnost lahko zbirko uporablja kot v informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.