Odgovor: Pri tem bodite pazljivi. Odgovornost nujnega dediča za zapustnikove dolgove je namreč osebna, kar se med drugim kaže v tem, da nujni dedič odgovarja za zapustnikove dolgove z vsem svojim premoženjem, in ne samo s podedovanim, vendar največ do višine vrednosti podedovanega premoženja. Če boste denimo podedovali del stanovanja v vrednosti 20.000 evrov, boste za dolgove odgovarjali do te vsote in nič več.

Vprašanje: K dedovanju po očetu sva poklicana zapustnikova brata. Oporoke ni napisal, zapustil pa je veliko parcelo in vinograd na Primorskem. Zanima me, ali sva upravičena vsaj do nujnega deleža po njem.

Odgovor: Zapustnikovi bratje spadajo v skupino relativnih (potencialnih) dedičev, za katere je značilno, da morajo poleg sorodstvene vezi z zapustnikom izpolnjevati še dodatna pogoja: biti morajo trajno nezmožni za delo in brez potrebnih sredstev za življenje. Če kot zapustnikova brata ne izpolnjujeta obeh navedenih, kumulativnih pogojev, potem nimata lastnosti nujnih dedičev in nista upravičena do nujnih deležev.

Mag. Boštjan J. Turk