Inšpekcija ne ignorira ljudi

Na okoljskem inšpektoratu so nam pojasnili, da so prejeli vse prijave in jih po uradni dolžnosti tudi obravnavali. Povedali so, da Lesonit po Zavodu za varstvo pri delu iz Ljubljane, ki ga je za to pooblastila Agencija RS za okolje, zagotavlja spremljanje emisij snovi v zrak. Iz njihovega poročila izhaja, da so na odvodih iz sušilnika prve stopnje in sušilnika druge stopnje emisijske koncentracije snovi nižje od predpisanih mejnih vrednosti in skladne z normativi.

So pa uvedli inšpekcijski nadzor zaradi povečanega hrupa, ki bližnjim občanom kali nočni spanec. V Lesonitu so zato avgusta lani namestili dodatni dušilec na izstopu ventilatorja odsesovanja brusilke, Zavod za varstvo pri delu pa je po meritvah emisij zagotovil, da so dnevne in nočne ravni hrupa v mejah normale.

»Nočne meritve kažejo, da obravnavani vir hrupa v času polnega obratovanja presega mejno vrednost kazalca hrupa v nočnem času le še na dveh merilnih lokacijah, ko delujejo vsi hrupni viri. Tako so bile zabeležene čezmerne obremenitve pred stanovanjskima objektoma Gubčeva 32 in Gubčeva 58,« pravijo na inšpekciji. V teku so zato dela za izvedbo protihrupnega dušenja, za zdaj pa v tovarni med 22. in 6. uro izklopijo ventilator. Ta ni nujno potreben za proizvodnjo, ampak služi za zadostno izmenjavo zraka v proizvodni hali. »S tem dodatnim ukrepom se je z meritvami izkazalo, da pade raven hrupa na Gubčevi ulici za približno dva decibela, kar pomeni, da so posledično ravni hrupa na vseh merilnih lokacijah pod nivojem 48 decibelov.«

Hiše so gradili preblizu tovarne

Da redno izvajajo vse meritve in obratujejo v okviru dovoljenih mej, je zagotovil tudi direktor Lesonita Egon Bratož. Obtožbe Alpe Adria Green je označil za golo pretiravanje. »Glede njihovih trditev, da je lesni prah smrtonosen, lahko rečem le, da sem jaz tukaj že 35 let, kadim in še nisem umrl.« Po njegovem bi morali izvor nesoglasij med domačini in podjetji v industrijski coni iskati v zgrešeni urbanistični politiki. »Stanovanjsko naselje je zraslo preblizu cone,« je dejal Bratož. Prepričan je še, da vzorčenje Alpe Adria Green ni najbolj verodostojno kot tudi ne fotografije njihove ekopatrulje. Prav tako ne nameravajo plačati 10.000 evrov globe, ki jim jo je naložila inšpekcija zaradi čezmernega hrupa in prepočasne namestitve dodatnega dušilca. V Lesonitu so ocenili, da je bila odločba izdana nezakonito, zato so se nanjo pritožili.