Sklad je v teh letih investiral v izgradnjo novih in v obnovo obstoječih najemnih stanovanj in objektov za starejše. V svoji ponudbi ima več kot 2830 namenskih in 211 oskrbovanih stanovanj, ki so posebej prilagojena starejšim.

Za upokojence in starejše od 65 let

Namenska najemna stanovanja so namenjena reševanju stanovanjskih vprašanj upokojencev in ostalih starejših. Kljub temu da so bila namenjena upokojencem, arhitekturno niso bila prilagojena bivanju starejših, zato sklad namenja velika sredstva, ne samo za obnovo in energetsko sanacijo teh objektov, pač pa tudi za odpravo arhitekturnih ovir – dograditev dvigal, klančin, preureditve kopalnic in podobno. Stanovanja so v 119 krajih in 604 objektih po Sloveniji, v strukturi stanovanj prevladujejo garsonjere in enosobna stanovanja, povprečna površina stanovanja je 38 kvadratih metrov. Najemnina za povprečno stanovanje je približno 120 evrov mesečno.

Najemnine so v večini dostopnejše od najemnin na trgu. Pogoj za najem je status upokojenca oziroma starost nad 65 let in sposobnost samostojnega bivanja. V postopkih oddajanja namenskih stanovanj sodelujejo stanovanjske komisije pri društvih upokojencev po Sloveniji, ki upoštevaje interna pravila sklada zbirajo in obravnavajo vloge za najem. Stanovanjske komisije enkrat letno sestavijo prednostne liste prosilcev. V primeru prostega stanovanja stanovanjska komisija predlaga novega najemnika na podlagi prednostne liste. V letu dni se zamenja približno dvesto najemnikov. Trenutno so prosta stanovanja v Kobaridu, Lenartu v Slovenskih Goricah, Postojni, Radečah, Ravnah na Koroškem, Slovenj Gradcu in Starem trgu pri Ložu. Za informacije in prijavo se je treba obrniti na lokalno društvo upokojencev ali sklad.

Prilagojena za bivanje starejših

Oskrbovana najemna stanovanja (pred leti se je uporabljal izraz varovana) so arhitekturno prilagojena za bivanje starejših oziroma gibalno oviranih stanovalcev z lastnim gospodinjstvom. Nahajajo se v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljutomeru, Logatcu, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Trebnjem in Trzinu. Objekti imajo dvigalo in skupni prostor za druženje. Stanovanja so različnih velikosti in primerna za bivanje ene ali dveh oseb. V stanovanju je opremljena kuhinja in kopalnica, vsakemu pa pripada tudi shramba. Namenjena so starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje in ki izkažejo sposobnost plačevanja najemnine in obratovalnih stroškov.

V teh stanovanjih lahko stanovalci dobijo pomoč oskrbnika, ki je običajno bližnji dom starejših občanov. Ta pomoč obsega dnevno prinašanje obrokov hrane, vzdrževanje osebne higiene, gospodinjsko pomoč, čiščenje, pranje, likanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu ter pomoč pri ohranjanju družabnih stikov. Za vrsto in obseg posameznih storitev se najemnik sam dogovori z oskrbnikom.

Najemnina je od 4,2 do 7,5 evra na kvadratni meter, višina je odvisna od vrednosti investicije. Večina objektov je bila zgrajena v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, kjer je občina na zemljišču, na katerem stoji stavba z oskrbovanimi stanovanji, v korist sklada ustanovila neodplačno stavbno pravico in/ali sklad oprostila plačila komunalnega prispevka. Zaradi tega sta vrednost investicije in posledično najemnina nižji, občani te občine pa imajo prednost pri najemu stanovanj. Trenutno sta prosti dve oskrbovani najemni stanovanji v Trebnjem. Druga so zasedena. Vloge za najem sprejema sklad.

Z oddajo namenskih in oskrbovanih najemnih stanovanj se rešujejo tudi stanovanjska vprašanja mlajše generacije, saj starši oziroma stari starši s preselitvijo v najemno stanovanje sklada sprostijo zanje preveliko stanovanje ali hišo tistim, ki jo potrebujejo.

Novo v skladovi ponudbi

Sklad je kupil objekt s tridesetimi oskrbovanimi najemnimi stanovanji na Ulici Angele Vode 25 v stanovanjski soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani. Objekt obsega klet, pritličje in štiri nadstropja (K+P+4N) in je opremljen z dvigalom. V njem je 14 enosobnih stanovanj (35 do 39 m2), 13 dvosobnih stanovanj (40 do 59 m2) in tri dvosobna stanovanja s kabinetom (68 do 71 m2).

Vsa stanovanja imajo balkon, ložo ali teraso in shrambo. Stanovanja bodo imela opremljeno kuhinjo in kopalnico. V pritličju se nahaja skupni prostor za druženje stanovalcev, v kleti pa so shrambe in trideset parkirnih mest. Stanovanja bodo oddana v najem z razpisom, ki bo objavljen spomladi 2015. Prvi najemniki bodo lahko prevzeli ključe poleti 2015.

Decembra se je pričela gradnja objekta s tridesetimi oskrbovanimi stanovanji ob novem domu starejših občanov na Škofljici pri Ljubljani, spomladi pa bodo v Izoli pričeli graditi dva objekta, v katerih bo šestdeset oskrbovanih stanovanj in center dnevnih aktivnosti za starejše.

Izključno za najem

Sklad je organiziran kot gospodarska družba, ki kljub temu, da ni profitno usmerjen, za svoje delovanje ne dobiva nobenih proračunskih sredstev, pač pa mora poslovanje pokriti z lastnimi prihodki. Ker stanovanj, razen neprimernih za bivanje starejših, ne prodaja in gradi izključno stanovanja za najem, ga nepremičninska kriza ni prizadela. Večji problem so prenizke najemnine namenskih najemnih stanovanj in dolgotrajni postopki proti najemnikom, ki ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti (neplačevanje najemnine in obratovalnih stroškov, neprimerna raba stanovanja, neprimeren odnos do drugih stanovalcev ipd.).

Sklad bo nadaljeval začrtano pot z gradnjo novih objektov na območjih, kjer je večje povpraševanje po najemnih stanovanjih, pri obstoječih objektih pa z obnovo, energetsko sanacijo in prilagajanjem za bivanje starejših. (sč)