Svetniki ne bi smeli prejeti več, kot veleva zakon

Po sedaj veljavnem pravilniku iz leta 1999 bistriški občinski svetniki zaslužijo 15 odstotkov plače župana, ki znaša 3061 evrov na mesec. Svetniki tako dobijo 153 evrov bruto redne mesečne sejnine, za udeležbo na seji pa še 153 evrov bruto, kot člani delovnih teles v komisijah in odborih pa si lahko prislužijo še do 150 evrov.

Zakaj v treh letih pravilnika niso uskladili z zakonom in kako so izplačevali sejnine, smo povprašali odgovorne na občini, vendar na naša vprašanja niso odgovorili.

Na ministrstvu za javno upravo smo zato preverili, ali je ilirskobistriška občina edina, ki ni skrbna pri porabi davkoplačevalskega denarja. Kot nam je povedala Katja Mihelj Nagode iz službe za odnose z javnostjo ministrstva, državni organi ne vodijo evidence o usklajenosti občinskih aktov z zakoni. Vendar so v preteklih dveh letih pregledali predpise 45 občin, med drugim tudi pravilnike, ki določajo višino sejnine. Vsakič, ko ugotovijo neskladje, občine na to opozorijo, predlagajo rešitev in določijo okvirni rok za odpravo.

Mihelj-Nagodetova je še pojasnila, da člani občinskih svetov v proračunskem letu ne glede na to, da morebiti še niso uskladili svojega pravilnika, ne morejo prejeti več, kot določa zakon. »Občinske uprave morajo izplačevati sejnine v skladu z zakonom ne glede na morebitno neskladje pravilnika.«

Podatkov o prihrankih, ki bi jih moral prinesti varčevalni zakon, na ministrstvu sicer nimajo, saj jim občine o tem niso dolžne poročati.

Župan je prvi varuh zakonitosti

Na ministrstvu zato opozarjajo, da je prvi varuh zakonitosti v občini župan, ki mora občinski svet opozoriti na morebitna neskladja občinskega predpisa z zakonom ali ustavo in ima možnost, da predlaga ustavno presojo takšnega predpisa.

Prav zaradi očitkov o nezakonitem poslovanju župana Emila Rojca je računsko sodišče lani uvedlo revizijo poslovanja občine v letu 2013. Revizorji trenutno še pregledujejo dokumentacijo, v prvi polovici letošnjega leta načrtujejo osnutek poročila, do konca leta pa še končno poročilo, ki bo javno objavljeno na spletni strani sodišča. Inšpekcijski nadzor, ki naj bi bil zaključen v marcu, je uvedel tudi urad za nadzor proračuna.