Objavljamo del vprašanj in odgovorov avtorja mag. Mihe Tomšiča z Gradbenega inštituta ZRMK, povzeli pa smo jih po katalogu 54. sejma Dom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Kako nam energetska izkaznica pomaga pri nakupu ali najemu stavbe ali stanovanja?

Pri računski energetski izkaznici, ki se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe, so ti kazalniki letna potrebna toplota za ogrevanje (s prikazom razredov učinkovitosti od A1 do G), letna dovedena energija za delovanje stavbe, letna primarna energija in letne emisije CO

2

; vse vrednosti so prikazane na enoto kondicionirane površine stavbe. Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe in vsebuje nekoliko drugačne kazalnike, prikazane na enoto kondicionirane površine stavbe: letno dovedeno energijo, namenjeno pretvorbi v toploto, letno porabo električne energije zaradi delovanja stavbe, letno primarno energijo za delovanje stavbe in letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe.

Seveda ni nujno, da se prav vsak kupec ali najemnik stavbe spozna na omenjene kazalnike oziroma si zna predstavljati, kaj pomenijo. A to niti ni najpomembneje. Kot že omenjeno je ključni namen energetske izkaznice omogočiti primerjavo energijskih lastnosti različnih stavb in tako olajšati odločitev za nakup ali najem. To je podobno kot pri energijskih nalepkah za gospodinjske aparate: tudi tehnično povsem neizobražen kupec, ki mu denimo kilovatne ure kaj malo pomenijo, lahko s pomočjo primerjave teh podatkov na različnih aparatih izbere energijsko najučinkovitejši izdelek.

Pri energetski izkaznici, ki se izda ob prodaji stavbe, pa so kupcu oziroma bodočemu uporabniku stavbe v pomoč pri odločitvi tudi priporočila za povečanje energijske učinkovitosti stavbe. Z drugimi besedami: nasveti o ukrepih, ki jih je smiselno izvesti, da se bo v stavbi zmanjšala raba energije.

Javna listina

Ali gre energetski izkaznici sploh zaupati?

To je uradni dokument, javna listina, ki jo izdela posebej usposobljen neodvisni strokovnjak z licenco, izda pa pooblaščeni izdajatelj. Izraz »javna listina« pomeni, da velja domneva, da je tisto, kar je zapisano v njej, resnično. Energetska izkaznica zato ni »kar nekaj«. Izdelovalec denimo za njeno vsebino jamči s svojim strokovnim ugledom in dobrim imenom. Ob kršitvi predpisov, kamor sodi tudi zmotna določitev kazalnikov, da o »dogovarjanju« z naročnikom ne govorimo, izgubi licenco.

Sem lastnik stavbe ali stanovanja; ali moram res v vsakem primeru naročiti energetsko izkaznico?

Besedilo veljavnega energetskega zakona je prineslo nekoliko spremenjene zahteve za izdajo energetske izkaznice. Zakon sedaj pravi dobesedno takole: Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenem posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča.

Pri tem zakon navaja kar nekaj izjem, denimo pri oddaji stavbe v najem za obdobje, krajše od enega leta, za stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine (stavbna dediščina), za stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti, za industrijske stavbe in skladišča, za nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev, za enostavne in nezahtevne objekte ter za samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Kar nekaj slabe volje in strahu je bilo zaradi energetske izkaznice pri samograditeljih. A povsem neupravičeno. Če namreč stavbo gradimo za lastne potrebe, energetske izkaznice ne potrebujemo. Nadomešča jo izkaz energijskih lastnosti stavbe po pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010), ki ustreza dejanskemu, torej izvedenemu (ne projektiranemu) stanju. Energetska izkaznica je pri novogradnjah obvezna le za nepremičnine, ki se gradijo za trg.

V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Do 9. julija 2015 še velja meja 500 m2. Take stavbe so denimo šole, vrtci, zdravstveni domovi, upravne stavbe, knjižnice in podobno. Če poznate takšno stavbo, ki še vedno nima energetske izkaznice, nameščene na vidnem mestu, lahko njenega upravljavca spravite v slabo voljo z opozorilom, da krši zakon in mu preti globa.

Večstanovanjski objekti

Sem lastnik stanovanja v bloku. Kaj pa zdaj?

Tu je stanje zaenkrat še nekoliko nejasno, za lastnika morda včasih tudi neprijetno. Strošek za izdelavo izkaznice se sicer šteje kot strošek rednega upravljanja, vezanega na učinkovitejšo rabo energije. Vendar to pomeni, da se mora za izdelavo energetske izkaznice za celotno stavbo odločiti vsaj polovica lastnikov (po solastniških deležih). Plačilo energetske izkaznice iz rezervnega sklada trenutno ni možno.

Možna je izdelava energetske izkaznice za stanovanje, vendar morajo biti za to izpolnjeni tehnični pogoji. To je le takrat, kadar lahko stanovanje obravnavamo kot ločeno celoto v energijskem smislu. Nova verzija pravilnika je konec leta 2014 tu prinesla novost – poenostavljen postopek določitve energijskih kazalnikov za izdelavo računske energetske izkaznice za stanovanje ali drug posamezni del v stavbi s skupnim ogrevalnim sistemom. Kot pove že ime, od postopka ne smemo pričakovati stoodstotne točnosti, je pa to izhod v sili, ko za izdelavo energetske izkaznice za celotno stavbo ni zadostnega soglasja etažnih lastnikov.

Kaj je izdelava in kaj izdaja energetske izkaznice?

Ločimo dva postopka: izdelavo energetske izkaznice in njeno izdajo. Skladno z energetskim zakonom izdelujejo energetske izkaznice posebej usposobljeni neodvisni strokovnjaki s pridobljeno ustrezno licenco, izdajajo pa pooblaščene pravne ali fizične osebe. Podrobnejše zahteve in postopke vsebuje Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb.

Energijske lastnosti stavbe

Ali lahko na podlagi kazalnikov v energetski izkaznici natančno izračunamo bodoče stroške?

Zelo pomembno je opozoriti, da lahko dejanska raba energije bistveno odstopa od vrednosti v energetski izkaznici. To je zato, ker energetska izkaznica opisuje energijske lastnosti stavbe pri standardnih pogojih, kdo v stavbi prebiva in kako jo uporablja (ogreva, hladi, prezračuje), pa nas ne zanima. Edino tako je seveda mogoče primerjati stavbe med seboj. Malo drugače je sicer pri merjeni energetski izkaznici za obstoječe nestanovanjske stavbe, vendar zanje predpostavljamo, da se raba energije in vzorec uporabe tudi ob menjavi uporabnika ne bosta bistveno spremenila.

Stroške energije lahko ob poznavanju cen energentov preračunamo s pomočjo kazalnikov v izkaznici. To je za marsikoga precej lažje predstavljiv podatek kot tisti, ki je izražen v energijskih enotah. Tako si lahko bolj plastično predstavljamo, kakšna je razlika med stavbami, za katere se zanimamo. Koliko pa bodo te številke sovpadale z (bodočimi) dejanskimi stroški, pa je odvisno od bivalnih navad, režima ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, letnih vremenskih razmer in še marsičesa. Vsekakor pa velja: slabši kazalniki, višji stroški.

Ali lahko oglašujemo brez navedbe kazalnikov iz energetske izkaznice?

Ne. S tem tudi ne bi dosegli osnovnega namena, torej informiranja kupcev in najemnikov. Vsak lastnik stavbe je sam odgovoren za posredovanje pravilnih podatkov nepremičninski agenciji. Ta je lastnika na to tudi dolžna opozoriti. Ta pravila veljajo od začetka letošnjega leta. Za kršitve bodo po marcu začeli izrekati tudi globe.

Mag. Miha Tomšič, Gradbeni inštitut ZRMK

Več na: www.energetskaizkaznica.si, vir: katalog 54. sejma Dom