Odgovor: Gre za primer posla rednega upravljanja, zato potrebujete soglasje solastnikov z več kot polovico solastniških deležev. V konkretnem primeru gre tudi za posel, ki je nujen za vzdrževanje stvari, zato lahko katerikoli etažni lastnik predlaga, da o izvedbi posla odloči sodišče v nepravdnem postopku. Če noben od etažnih lastnikov v tridesetih dneh od nesprejetja sklepa tega sodišču ne predlaga, mora to storiti upravnik v nadaljnjih 15 dneh. Pri tem je pomembno, da gredo stroški postopka v breme etažnih lastnikov, ki so glasovali proti sprejetju sklepa o rednem upravljanju. Sklep sodišča nadomešča sklep etažnih lastnikov.

Vprašanje: Etažni lastniki želimo prenoviti skupne dele, predvsem hodnik. Kako naj o tem odločamo?

Odgovor: O vseh poslih upravljanja stavbe lahko odločate na dva načina: s podpisovanjem predloga sklepov (listine) ali na zboru lastnikov. Podpisovanje listine poteka tako, da se podpiše listina, na kateri se odloča o predlaganem sklepu. Zakon določa njeno vsebino: predlog sklepov, obrazložitev sklepov, ime lastnika, datum podpisa listine ter večina, ki je potrebna za sprejem odločitve. Pri tem določa, da mora biti predlog podpisan s strani ostalih etažnih lastnikov, ki so potrebni za sprejetje, v treh mesecih od dneva, ko ga podpiše prvi lastnik. Če ne glasuje zadostno število lastnikov in zato odločitev ni sprejeta, lahko upravnik skliče zbor lastnikov, na katerem se odloča po pravilih odločanja zbora lastnikov.

Zbor lastnikov načeloma skliče upravnik vsaj 14 dni prej, tako da vabilo pusti vsakemu etažnemu lastniku v hišnem predalčku in ga objavi na oglasni deski. Lahko pa ga skliče tudi nadzorni odbor ali pa etažni lastniki, ki imajo skupaj najmanj eno petino solastniških deležev. Kdor skliče zbor lastnikov, tudi oblikuje predlog sklepov, o katerih se odloča z glasovanjem. Pri tem mora vabilo vedno vsebovati dan in uro zbora, predviden dnevni red in predlog sklepov, o katerih bo zbor predvidoma odločal. Pri tem zakon določa obveznost upravnika, da je dolžan ne le sklicati, temveč tudi izvesti zbor lastnikov najmanj enkrat letno.

Mag. Boštjan J. Turk