Vsak na svojem bregu

Gre za nesrečno območje, na katerem se je 13. septembra lani, ko so bile poplave, zgodila tragična prometna nesreča, v kateri sta umrla inštruktor varne vožnje Miha Baloh in njegova sopotnica oziroma sestrična Lara Safran. Zapisali smo, da je Arso štiri mesece po njuni smrti vendarle presodil, da pred gradnjo novega mostu ni treba prestaviti struge in da bo zato občina Vransko imela dovolj denarja, da bo uresničila projekt oziroma zgradila nov most in uredila brežino. Župan Sušnik je namreč takoj po tragediji večkrat javno povedal, da je podjetje Subra že leta 2007 izdelalo projekt za izgradnjo mostu čez potok Bolska in da je bil njegov sestavni del tudi hidrotehnično poročilo družbe Hidrosvet, ki je zahtevalo tudi prestavitev struge potoka Bolska v dolžini okoli 500 metrov. Župan še vedno zatrjuje, da bi občina po tistem projektu z veseljem financirala gradnjo mostu, da pa pod nobenim pogojem ni želela na svoja pleča sprejeti še stroškov prestavitve struge, ker bi to morala plačati država.

Odgovorni projektant Branko Skutnik iz Hidrosveta je v tehničnem opisu izgradnje dovozne ceste od krožišča Čeplje do krožišča pri poligonu za trening varne vožnje julija 2007 zapisal: »Projektant dovozne ceste si je za izvedbo dovozne ceste poleg drugih projektnih pogojev soglasodajalcev pridobil tudi 'Informacijo o pogojih gradnje, ki lahko vplivajo na vodni režim, in stanje voda soglasodajalca Arso'. Iz informacije je razvidno, da je izvedba dovozne ceste možna ob pogoju, da načrtovana gradnja ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda.« V načrtu gradbenih konstrukcij je bila poleg dovozne ceste zajeta tudi prestavitev struge vodotoka Bolska.

Iz osnutka pogodbe je vse razvidno

Leto kasneje je Arso kot lastnik vodotoka Bolska poslal občini Vransko osnutek pogodbe, ki pa je Sušnik pod nobenim pogojem ni želel podpisati. Čeprav v Arsu trdijo, da nikoli niso pogojevali prestavitve struge, pa v pogodbi o medsebojnih razmerjih pri ureditvi vodotoka Bolska piše ravno to. Še več. Občina kot investitorica bi po tej pogodbi morala na lastne stroške odkupiti zemljišča, ki niso v državni lasti, ko bi bil projekt končan, pa bi ne glede na financiranje morala objekt vodotoka z ustrezno pogodbo stvarnega prava prenesti v last države.

V osnutku pogodbe, ki je nastala na Arsu in je namestnik generalnega direktorja Tomaž Pogačar ni podpisal zato, ker jo je župan Vranskega zavrnil kot nesprejemljivo, je še zapisano, da so že avgusta 2006 izdali informacijo o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim. Pogoje je določil celjski oddelek urada za upravljanje z vodami, ki sodi pod okrilje Arsa. Župan Sušnik bi s podpisom pogodbe občino Vransko zavezal, da bo v celoti zagotovila denar tako za ureditev struge kot tudi za njeno prestavitev.

Verica Vogrinčič, vodja službe za odnose z javnostmi v Arsu, je glede pogodbe o financiranju ureditve in prestavitve struge pojasnila: »Omenjena pogodba iz leta 2008 ni bila nikoli podpisana z nobene strani. Arso je na občino poslal osnutek pogodbe, ki je občina ni hotela podpisati.« Župan Franc Sušnik pa je k temu dodal: »Le kdo bi podpisal takšno pogodbo?! Sicer pa je iz nje zelo jasno razvidno, kaj so takrat hoteli storiti in kakšne pogoje so nam postavljali.«