Današnja Fakulteta za dizajn (FD) se je preoblikovala iz Visoke šole za dizajn in je samostojni visokošolski zavod, pridružen Univerzi na Primorskem od leta 2011. Sedež ima v Trzinu, njena dekanja je Nada Matičič, univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture, izvoljena v naziv izredna profesorica za predmetno področje oblikovanje in notranja oprema. V minulem študijskem letu je imela fakulteta 361 študentov in šestdeset absolventov.

Kakšne študije ponujate?

Izvajamo dva študijska programa – visokošolski strokovni študijski program »Dizajn« in magistrski študijski program »Dizajn«. Vsak se deli na štiri smeri – Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije in Dizajn management. Od leta 2008/2009 se lahko v dodiplomski študijski program vpisujejo redni študenti brez plačila šolnine, izjema je le smer Dizajn management. Tako pedagoška kot raziskovalna in umetniška pot fakultete temelji na kreativnih zamislih njenih ustvarjalnih sodelavcev.

Ali je dizajnerski poklic vedno bolj potreben in torej tudi iskan v slovenskem prostoru?

Vsekakor! Diplomantom FD so odprta zaposlitvena mesta v gospodarskih panogah, kjer razvijajo tehnološko in oblikovalsko vrhunsko izdelane izdelke z visoko dodano vrednostjo. Omogočene so jim zaposlitve v projektivnih birojih, grafičnih in papirnopredelovalnih podjetjih, pa v tekstilnih – nasploh v vseh, ki so oblikovalsko in umetniško naravnana.

Katere smeri študija imate?

Znotraj programa Dizajn na 1. in 2. stopnji se študenti lahko vpišejo v štiri smeri – Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila ter Dizajn management. Smer Dizajn management je popolnoma nova in jo bomo pričeli izvajati v študijskem letu 2915/2016.

Magistrski študij je plačljiv

Ali vaša fakulteta ponuja tudi magistrski študij?

Ta je usklajen z bolonjskimi merili, ki vključujejo najnovejše trende izobraževanja študentov na področju oblikovanja notranje opreme, novih tekstilnih materialov in izdelkov, vizualnih komunikacij in dizajn managementa. Magistrski študijski program nima koncesije, zato je ta študij plačljiv.

V čem je prednost študija na vaši fakulteti za oblikovalca?

Prednost študija na naši šoli je, da se v procese oblikovanja lahko vključuje tudi preko lastnega podjetja, saj v izobraževalnem procesu pridobi vsa znanja, ki mu omogočajo zagon in delovanje podjetja. Treba je še poudariti, da FD v sklopu študijske aktivnosti uspešno prenaša znanje v slovenske gospodarske subjekte preko inovacij, patentov in razvojnih projektov, ki prinašajo podjetjem dodano vrednost pri oblikovalskih in tehnoloških rešitvah ter izvedbi novih izdelkov in novih delovnih mest.

S katero vejo v gospodarstvu se najbolj povezujete?

FD je vključena v razvejeno mrežo povezav z okoljem in sodi med pomembnejše soustvarjalce slovenskega gospodarskega in družbenega življenja na svojem področju delovanja. FD je sodelovanje z gospodarstvom institucionalizirala leta 2011 z ustanovitvijo Centra za kreativne pohištvene industrije RC31 in Razvojnega centra interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva, Intechles, ki sta vez med akademsko, lokalno in gospodarsko sfero. Povezuje se tudi preko lastnih laboratorijev, Kariernega centra ter preko Razvojnega sveta FD. Za stičišče med gospodarstvom in mladimi talenti s podjetniškimi idejami ter za namen galerijske in razstavne dejavnosti smo v okviru FD ustanovili Hišo za dizajn management inovacije, ki bo tesno povezana z vsemi dejavnostmi združenja Design Management Europe.

Pedagogi so uspešni umetniki in raziskovalci

Sodita med prioritete fakultete znanstveno-raziskovalna in umetniška dejavnost?

Študijske vsebine temeljijo na umetniškem in znanstveno-raziskovalnem delu nosilcev predmetov, saj so vsi visokošolski učitelji uspešni umetniki in raziskovalci. Pedagoško delo na FD je organizirano po principu D´school, in sicer znotraj studiev in laboratorijev, v katerih delujejo skupine, sestavljene iz interdisciplinarnih in multidisciplinarnih študentskih in mentorskih timov. Zaradi izkušenj, ki jih pridobivajo pri tovrstnem delu, so študenti sposobni sodelovanja tudi v transdisciplinarnih timih, v katerih lahko uveljavljajo pluralizem mnenj in pogledov. V te time se lahko vključujeta tako univerzitetna kot tudi gospodarska sfera.

Stremite h kakovostnemu mednarodnemu sodelovanju?

Definiranje ciljev nam je omogočilo, da izmenjave potekajo na kvalitetnejšem nivoju. Znotraj oblikovane mreže partnerstev se nadgrajuje znanje predavateljev, študentov in podpornega osebja. Izmenjave na instituciji potekajo praviloma v okviru EU-programa Erasmus. Za izmenjave osebja in študentov iz institucij partneric, ki niso iz držav EU, uporabljamo druge podporne programe. Sicer pa je FD je članica številnih mednarodnih združenj.