V Pomurju se že več kot 10 let srečujemo z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti. Razlogov za to je več, med najpomembnejšimi pa so: pomanjkanje delovnih mest, stečaj in odpuščanje v večjih podjetjih iz tekstilne dejavnosti, posledično pa neustrezna struktura brezposelnih oseb za potrebe, ki se kljub temu pojavijo v okolju. Ko govorimo o neustrezni strukturi, imamo v mislih: ženske, dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let, invalide in osebe brez strokovne izobrazbe.

Program javnih del je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Z javnimi deli se spodbuja in sofinancira ustvarjanje delovnih mest pri neprofitnih delodajalcih. Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. Naročniki so občine, pristojna ministrstva ali ustrezna strokovna organizacija glede na vsebino javnega dela, katere ustanoviteljica je država, na primer knjižnica.

Velik interes

Javna dela so za naše okolje izredno pomemben program predvsem zaradi pomanjkanja delovnih mest v regiji in strukture brezposelnih oseb. V letošnjem letu je bilo v javna dela vključenih že 1.173 oseb. Največ programov je s področja komunale, socialnega varstva in šolstva.

Struktura vključenih v javna dela odraža strukturo brezposelnih oseb. V javna dela se vključujejo tudi osebe, ki so teže zaposljive v realnem sektorju. Po drugi strani pa so pomembna za mlade iskalce zaposlitve. V javna dela so bile vključene tudi številne brezposelne delavke Mure.

Primerjava vključenih v javna dela s strukturo brezposelnih nam pokaže, da so v javna dela res vključene osebe, ki odražajo sliko strukture brezposelnih oseb na območni službi.

V tem trenutku je aktualen razpis javnih del za leto 2015. Za zdaj nimamo dovolj sredstev za vse programe, ki so prijavljeni. S sredstvi, ki so na razpolago, bomo lahko pokrili okoli 550 vključitev, če bi bile osebe vključene vse leto. Upamo pa, da se bo ta vrzel kmalu zapolnila, da bodo na razpolago dodatna sredstva in bom lahko pozitivno rešili vse vloge, v zadovoljstvo uporabnikov in vključenih v javna dela.

Kaj konkretno pomeni vključitev v javna dela za ene in druge, pa lahko vidimo na primeru javnih del v DOSORJU v Radencih.

Nova priložnost

Rachel Maron v svojem besedilu O smislu in pomenu dela izpostavi, da je delo del življenja, ne življenje samo. A Sabina, na začetku tridesetih let, rada pove, da ko delo izpade iz vsakodnevnega rituala življenja, se zazdi, da je to izgubilo smisel.

Delo ima podobno vlogo kot ljubezen – služenje drugim. Klara, ki bo kmalu zakorakala v drugo polovico petdesetih, se s tem zelo strinja. Resnično zadovoljstvo človeka je, ko lahko zadovoljuje potrebe drugih.

Sabina in Klara sta prek ukrepa javnih del sodelavki Dosorja, doma starejših občanov Radenci, od prve polovice leta 2014. Vsaka s svojim poklicem in preteklimi izkušnjami nudita pomoč pri oskrbi stanovalcev in družabništvu. Sabini, ki je po poklicu šivilja, so bili stari ljudje vedno blizu, a šele konkretna izkušnja dela z njimi je prinesla odločitev, da želi vložiti čas in trud ter pridobiti poklic bolničarke-negovalke in delo posvetiti tistim, ki bodo potrebovali njeno pomoč. Sabina ni brez fizičnih omejitev, saj je njen križ hudo okvarjen. A to je le dodaten argument za njeno sočutje in razumevanje omejitev ter težav drugih. S stanovalci se odlično razume in dostikrat tudi pred ali po službi posedi z njimi na terasi ali v kavarni. Zgovorna je, zabavna, odprta in hitro zaplete v pogovor tudi tiste, ki so se namenili dan preživeti mrko in čemerno. Pravi, da toliko tako izvirnih in lepo sestavljenih komplimentov po vzoru 'dunajske šole' ni dobila še nikoli.

Klara je pred vključitvijo v program javnih del prihajala v Dosor kot prostovoljka. V času brezposelnosti je namreč najbolj pogrešala druženje z ljudmi in občutek koristnosti. Poleg občutka za sočloveka ima tudi izjemen čut za rastline. Z njeno pomočjo je nastal permakulturni vrt – in kar mimogrede zna vključiti v delo tudi stanovalce. Veliko cvetov okoli Dosorja cveti tudi zaradi njenih pridnih rok. Pravi, da leta prinesejo izkušnje, te dajejo modrost, zaradi katre tem za pogovore s starejšimi nikoli ne zmanjka. Ljudje čutijo iskrenost in pristnost. Klara izžareva mirnost, a odločnost in ljudje se ob njej počutijo varne.

Sodelavci v Dosorju so tako Sabino kot Klaro vzeli 'za svoji'. Prav dobro se zavedajo, da normativi za delo v domovih sicer pokrijejo fizično oskrbo, ne dopuščajo pa prav dosti časa za tisto, kar ljudje najbolj potrebujemo. Čas za pogovor, pripovedovanje ob kavi, izbiranje in iskanje besed, ki so se skrile nekje v spominu, za počasne premike in pogoste postanke, za vonj po svežem pecivu in kavi, za branje ob dolgih popoldnevih, za krajšanje časa do prihoda svojcev …

Odgovornost in sočutje

Delo v Dosorju, tako kot tudi v drugih domovih za stare, namreč zahteva drugačne ljudi. Ljudi, ki imajo vrednote jasno opredeljene in jih tudi živijo. Najvišje uvrščene osebnostne lastnosti morajo biti odgovornost, sočutje in samodisciplina. Takšno delo lahko opravlja samo srčen človek, ki mu njegovo delo ni le vir zaslužka, ampak vidi v njem del izpolnitve svojega poslanstva.

In takšni sta tako Sabina kot Klara – in obe bi z največjim veseljem in vnemo nadaljevali delo. A po poteku programa javnih del bo zanju zaposlitev v Dosorju težko najti, saj so delovna mesta, normirana s strani podeljevalca koncesije, zapolnjena. Rezerv ni in dodatna zaposlitev bi povišala ceno storitve za uporabnike – stanovalce. Vsekakor bosta obe na vrhu seznama primernih kandidatov ob morebitni sprostitvi delovnih mest.

A tako zanju, za stanovalce Dosorja kot delodajalca bi bilo bolje, da se njuno delo ne prekinja. Pravita, da denarna pomoč v času brezposelnosti, pridobljena s strani države, nima prave osnove, če zanjo ni bilo opravljeno koristno delo, delo za drugega. In takšnih del je veliko vsepovsod okoli nas.

Rachel Maron je zapisala, da s služenjem drugim sebe prepričujemo o lastnem izobilju, utrjujemo predstavo, da imamo marsikaj, kar lahko dajemo drugim, hkrati pa za dobro delo požanjemo hvaležnost in pohvalo. Služenje oziroma delo za druge prispeva k naši duhovni rasti.