Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje k zunanjim izvajalcem napotuje brezposelne osebe, in sicer v različne programe institucionalnega usposabljanja in priprav na nacionalne poklicne kvalifikacije, da bi pridobili dodatna znanja, veščine in spretnosti za opravljanje konkretnih del in nalog. S tem se brezposelnim osebam povečujejo zaposlitvene možnosti. Od leta 2010 do konca septembra 2014 so izvajali 168 različnih programov, od tega 131 programov institucionalnega usposabljanja ter 37 programov priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Od leta 2010 do septembra 2014 se je v programe vključilo kar 41.553 brezposelnih oseb, od tega 22.860 oziroma 55,04 odstotka brezposelnih žensk. Več kot 35 odstotkov oseb je bilo pred vključitvijo dolgotrajno brezposelnih, dobrih 10 odstotkov pa mlajših od 24 let.

V programe, ki so del operacije, ki jo financirajo iz Evropskega socialnega sklada, so se pretežno vključevale osebe s poklicno ali tehnično izobrazbo (55,48 odstotka), 16,72 odstotka vključenih oseb pa je bilo brez izobrazbe. Dobra polovica vseh vključenih med letoma 2010 in 2013 se je zaposlila v času trajanja programa oziroma najpozneje v 12 mesecih po zaključku programa, torej do konca julija 2014.

Eden od uspešnejših programov je priprava na preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije gozdarski sekač. Program usposabljanja so začeli izvajati v drugi polovici leta 2013, do konca avgusta 2014 je bilo skupno vključenih 272 oseb. Program obsega 20 ur teoretičnega dela in 60 ur praktičnega usposabljanja. Pred vključitvijo mora oseba opraviti zdravniški pregled. Gre za zahteven program, za katerega je potrebnega veliko praktičnega znanja. V okviru usposabljanja opravljajo zahtevna in nevarna dela, zato je zelo pomemben tudi postopek izbora kandidatov.

V okviru programa se udeleženci usposobijo za vsa ključna dela, ki jih mora obvladati gozdar sekač. V program se vključujejo osebe iz vse Slovenije, predvsem z območij, kjer je žled povzročil največ škode. Poklic gozdar sekač je zahteven, saj mora zaposleni obvladati različna zahtevna dela v gozdu: izvede pripravljalna dela za sečnjo, podira drevesa, izdela podrto drevo, ureja delovišče in izvaja gozdni red ter opravlja dela v posebnih in izrednih razmerah. Gozdar sekač dela tudi v urbanem okolju, kjer so posebne razmere zaradi bližine infrastrukture in stanovanjskih objektov.

Od 53 vključenih v letu 2013 se je do konca julija 2014 zaposlilo 32 ljudi oziroma 60,38 odstotka. Zaposlitev od vključenih v letu 2014 je precej manj – 20,75 odstotka, saj morajo po uspešno opravljenih pripravah opraviti še preverjanje NPK, saj brez certifikata NPK ne smejo opravljati dela gozdarja sekača. jpš