Pristojne službe občine zahtevajo postavitev v skladu s prostorsko ureditvenim načrtom in z odlokom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov. V projektni prilogi je navedeno, da mora biti rešen način zbiranja in odvažanja smeti v skladu z ureditvenim načrtom. Glede na zgoraj navedeno, me zanima, ali je upravnik ravnal pravilno, ko je na zboru etažnih lastnikov uvrstil na dnevni red glasovanje, ali so za to, da posode ostanejo na istem mestu, kot so sedaj.

Odgovor: Ne, ni ravnal pravilno. Tako ureditveni načrt kot tudi odlok sta vrsta prostorskega izvedbenega akta občine. Oba sta pravno zavezujoča in se ju ne da derogirati (obiti) z glasovanjem v okviru odločanja etažnih lastnikov na zboru etažnih lastnikov. Tudi sicer je za njun sprejem predviden poseben postopek. Osnutek prostorskega izvedbenega akta najprej obravnava občinski svet, nato pa ga javno razgrne za najmanj trideset dni. V tem času se opravijo javne obravnave, tako da je zagotovljen čim večji vpliv vseh prizadetih, s čemer je zagotovljena tudi njegova legitimnost. Po javni razgrnitvi občinski svet obravnava predlagane spremembe in dopolnitve, nato pa ga sprejme z odlokom.

Vprašanje: Zanima me, kakšni so pogoji za veljavno odločanje zbora etažnih lastnikov glede poslov rednega upravljanja.

Odgovor: Zbor etažnih lastnikov veljavno odloča, če je na seji zbora prisotna večina solastnikov po solastniških deležih. Če predlagana odločitev ni sprejeta, ker na zboru ni bila prisotna potrebna večina, lahko zbor z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih sklene, naj upravnik v roku največ štirinajstih dni skliče ponovno zasedanje zbora. Na ponovljenem zasedanju zbora se lahko veljavno glasuje o predlogih sklepov, ki so bili navedeni v vabilu za sklic in se nanašajo na redno upravljanje, z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih.

Mag. Boštjan J. Turk