V občini Medvode ima koncesijo za opravljanje zimske službe podjetje Gradkop, Jožica Trampuš s. p. iz Sore pri Medvodah, ki po ugotovitvah občinskega nadzornega odbora nima niti ustrezne opreme za izvajanje te dejavnosti, temveč vse potrebne aktivnosti opravita podizvajalca. Eden od njiju je podjetje Avtoprevozništvo Katarina Trampuš s. p., ki je prijavljeno na istem naslovu.

Koncesionarka le pobira provizijo

Nadzorni odbor je ugotovil – končno poročilo je objavljeno na občinski spletni strani –, da ima koncesionarka Jožica Trampuš s podizvajalko Katarino Trampuš, menda njeno hčerjo, sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, cena najema opreme pa je določena s ceno storitve izvajanja vzdrževanja občinskih cest, zmanjšana za 10 odstotkov. Medvoški župan Stanislav Žagar je s takšno pogodbo soglašal, zato mu nadzorni odbor očita oškodovanje občinskega premoženja. Po mnenju nadzornega odbora je takšno soglasje tudi v nasprotju s splošnimi načeli javnega naročanja, saj se s tem najmanj vse druge ponudnike na javnem razpisu postavlja v neenakopraven položaj. Nadzorni odbor občine Medvode je postavil pod vprašaj tudi pravilnost izvedbe javnega naročila, saj iz pogodbe med koncesionarjem in podizvajalcem izhaja, da je bila ta sklenjena pol leta prej kot koncesijska pogodba.

»Nadzorni odbor ugotavlja, da gre v tem primeru za kršenje temeljnih načel postopkov javnega naročanja in nesmotrne porabe proračunskih sredstev, saj je občina Medvode koncesionarju Gradkop, Jožica Trampuš s. p. omogočila pridobitev provizije v višini 10 odstotkov cene vzdrževanja občinskih cest. Pri tem gre tudi za oškodovanje občinskega proračuna na račun koncesionarja,« je v imenu nadzornega odbora zapisal njegov predsednik mag. Anton Pušar.

Za enaka dela računala različne cene

Na naša vprašanja na občini Medvode včeraj niso uspeli odgovoriti, je pa iz poročila nadzornega odbora razvidno, da župan Žagar zagotavlja, da je bila Jožica Trampuš najugodnejša ponudnica na razpisu in da so cene v koncesijski pogodbi neodvisne od poslovnega razmerja med Gradkopom in podizvajalci. Podjetje Gradkop oziroma Jožica Trampuš pa je v ugovoru na poročilo nadzornega odbora 10 odstotkov provizije pojasnjevala s stroški organizacije, usmerjanja zimske službe in odgovornostjo. A iz poročila je mogoče razbrati tudi, da koncesionar nadzornemu odboru ni predložil poslovnih knjig, iz katerih bi bili ti stroški razvidni.

Nadzorni odbor je še ugotovil, da po pogodbeno dogovorjenih in po računih izkazanih stroških občina za posamezna opravila zimske službe plačuje različne cene, čeprav gre za enaka dela. »Na področju pluženja in posipavanja cest so cene v razmerju kar ena proti tri. Razlike so najbolj evidentne med krajevnimi skupnostmi,« je zapisal predsednik nadzornega odbora, ki je zaradi številnih kršitev županu priporočil, da občina odstopi od izvajanja koncesijske pogodbe.

Ali bo župan to tudi storil, nam še ni uspelo izvedeti, Katarina Trampuš pa nam je zagotovila, da je bilo ob oddaji ponudbe na javni razpis za izvajanje obvezne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest iz nje poimensko razvidno, kateri podizvajalec bo opravljal zimsko službo. Tega podatka sicer v spletnem uradnem listu nismo zasledili, piše namreč le, da bo »naročilo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem«.