Za delovna mesta s preprostejšimi  opravili usposabljanje traja en me sec, za bolj zapletena dva meseca, za  iskalce prve zaposlitve pa se usposa bljanje lahko podaljša na tri mesece.  Podjetje, ki se vključi v program Us posabljanje na delovnem mestu, do bi tako priložnost, da spozna in  preizkusi potencialne nove sodelav ce, njihova znanja in veščine ter od nos do dela še pred zaposlitvijo, stro ške usposabljanja pa jim zavod sofi nancira.

Najprimernejše izbere zavod
Nedavno je v zavodov program v so delovanju z Območno službo Zavoda  RS za zaposlovanje Kranj pristopil tr žiški Cablex T, ki je usposabljanje za gotovil 10 brezposelnim Tržičanom,  po besedah Sama Prodana, direktor ja podjetja, pa bodo v program pris topila še druga podjetja iz Skupine  Cablex, ki delujejo v Sloveniji. Pred nosti, ki jih podjetjem prinaša ta  program, je več. Postopek izbora us treznih kandidatov skoraj v celoti  opravijo v Območni službi Zavoda RS  za zaposlovanje, saj v podjetje napo tijo že preverjene in najustreznejše  kadre, kar pomeni, da se izbranemu  podjetju ni treba ukvarjati s postop kom izbora. Podjetje lahko v času  povečanih naročil začasno reši ka drovsko stisko, hkrati pa si poveča  bazo potencialnih novih sodelavcev  za čas, ko bo prilagajanje nenehno se  spreminjajočim razmeram na trgu  zahtevalo trajnejše zaposlitve.


Sodelovanje za gospodarsko rast
»Če hočemo res spodbuditi gospo darsko rast, potem podjetja in držav ni sektor, ki naj bo v podporo realne mu sektorju, ne morejo biti na dveh  ločenih bregovih. Zato je treba sku paj iskati rešitve. Sodelovanje med  zavodom, ki ima pregled nad ka drovskim kapitalom, ki pa žal ni za poslen, in podjetji, ki ljudi potrebu jejo, je zelo dobrodošlo. Trenutno v  proizvodnji zaradi povečanih naročil  kot kabelski konfekcionar potrebuje mo predvsem upravljalce strojev in  sestavljalce kabelskih snopov. To po meni, da iščemo ljudi s specifičnimi  kompetencami. Upravljalec strojev  mora imeti občutek za tehniko in bi ti pri delu natančen, stroji so namreč  dokaj kompleksni, vseeno pa ni nuj no, da z njimi dela strojni tehnik,  medtem ko pri sestavljalcu kabelskih  snopov iščemo predvsem razumeva nje sestave produkta, natančnost,  ročne spretnosti in dober spomin,  saj mora delavec natančno in učin kovito postaviti določene module in  sestaviti različne kable v ustrezen  snop za določen gospodinjski stroj.  Ker dobivamo vsak mesec v izdelavo  nove produkte, ki jih še nismo izde lovali, potrebujemo res hitro učeče  se ljudi,« je slikovito pojasnil Prodan,  ki vodi podjetje z 200 redno zaposle nimi in okoli 40 delavci, ki jih naje majo prek agencije.

Deseterica ljudi, ki so jih v Cablexu  T vpeli v program usposabljanja na  delovnem mestu, je iz Tržiča, kjer je  trenutno kar 11,6-odstotna brezpo selnost in je najvišja na Gorenjskem.  »Naš interes je v prvi vrsti zaposliti  domačine, saj so tako stroški za pre voz na zaposlenega nižji, nezane marljiv pa je seveda tudi ogljični od tis, ki ga z vožnjo vsak od nas ustvar ja. Pa vendar ne pozabimo tudi na to,  da je prav, da so ljudje čim bolj mo bilni. Opažamo pa tudi, da so mladi  pripravljeni bistveno več vložiti v to,  da se na delovnem mestu izkažejo,  kot na primer pred dvema letoma,«  med drugim pravi Prodan in napove duje, da bodo kadrovske osvežitve  letos izvedli tudi v ključnem vodstve nem kadru na ravni oddelkov.jpš