Poleg številnih prednosti prinaša razvoj tehnologij tudi povečano obremenjenost bivalnega in delovnega okolja z elektromagnetnimi sevanji (EMS). Njihova jakost je začela izrazito naraščati z razvojem radiodifuzije, ki ga danes stopnjuje zlasti razvoj brezžičnih sistemov. Tako se na področju mobilnih komunikacij tudi v večini naših večjih mest gradi omrežje četrte generacije mobilne telefonije LTE (Long Term Evolution), kar ne izključuje omrežij prejšnjih generacij. Zato nova mobilna omrežja pomenijo dodatne obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem, kar pa, kot je pokazala nedavna študija, na območju Ljubljane za zdaj ni skrb vzbujajoče.

Študijo o sevalnih obremenitvah v okolici 33 baznih postaj na območju Ljubljane in meritve je izvedel Inštitut za neionizirna sevanja, ki je pooblaščen za izvajanje meritev EMS-baznih postaj in drugih virov EMS v Sloveniji v okviru projekta Forum EMS. Poleg obstoječih sistemov GSM in UMTS so merili tudi že novo omrežje LTE. Kot izpostavljajo avtorji študije Peter Gajšek, Blaž Valič in Tomaž Trček, so bile meritve izvedene z najsodobnejšo merilno opremo. Rezultate meritev na skupaj 99 merilnih mestih v okolici 33 baznih postaj, ki so delovale tudi v sistemu GSM in UMTS, pa so analizirali in ovrednotili glede na mejne vrednosti, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju v okolju.

Sevalne obremenitve nizke

Meritve elektromagnetnih sevanj na območju Ljubljane so pokazale, da so sevalne obremenitve na vseh izmerjenih lokacijah nizke in so precej pod mejnimi vrednostmi, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Maksimalna trenutna izmerjena vrednost sevalnih obremenitev zaradi baznih postaj je znašala približno 11,2 odstotka zakonsko določenih mejnih vrednosti, povprečna vrednost pa približno en odstotek mejnih vrednosti. Največ prispeva sistem GSM 900 (64 odstotkov), sledi sistem UMTS (15 odstotkov), sistem LTE (12 odstotkov) in zelo oddaljeni radijski oddajniki FM (8 odstotkov). Zaradi postavitve sistema LTE pa so se obremenitve zaradi delovanja vseh virov visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj v okolju v povprečju povečale za 13 odstotkov.

Ujemanje meritev

Meritve so pokazale tudi, da postavitev baznih postaj LTE na že obstoječe lokacije pomeni v povprečju 26-odstotno povišanje najvišje možne skupne električne poljske jakosti zaradi baznih postaj oziroma 36-odstotno povišanje najvišjih možnih sevalnih obremenitev zaradi baznih postaj. Meritve trenutnih sevalnih obremenitev pa so pokazale, da postavitev baznih postaj LTE v povprečju pomeni 11-odstotno povišanje skupne električne poljske jakosti.

Primerjava rezultatov meritev s podobnimi študijami, izvedenimi v Angliji in Nemčiji z upoštevanjem nekaterih ključnih razlik v metodologiji njihovih meritev, prav tako kaže na zelo dobro ujemanje rezultatov. av