Odlok, včeraj objavljen v Uradnem listu, smo na podlagi 25. člena zakona o medijih (objava nujnega sporočila) dolžni ponatisniti v celoti.

ODLOK

O SPLOŠNI OLAJŠAVI PRI ODMERI DOHODNINE ZA LETO 2013

1. člen

Vlada Republike Slovenije na podlagi Ustave RS (UL 33/1991), Zakona o volitvah v državni zbor (UL 109/2006), Zakona o dohodnini (UL 117/2006) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (UL 40/2012) nalaga Davčni upravi Republike Slovenije, da zavezancem za odmero dohodnine za leto 2013,

- ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,

- ki bodo najkasneje na dan glasovanja dne 13. julija 2014 dopolnili osemnajst let ali starejšim,

- ki jim ni bila odvzeta poslovna sposobnost in

- imajo volilno pravico,

prizna pravico, da uveljavijo splošno 5-odstotno davčno olajšavo pri odmeri dohodnine za leto 2013 iz naslova zagotavljanja čim višje legitimnosti volitev poslancev Državnega zbora dne 13. julija 2014.

2. člen

Davčna uprava Republike Slovenije prizna navedeno splošno davčno olajšavo, če davčni zavezanec iz 1. člena tega odloka v roku 30 dni od dneva glasovanja naslovi zahtevo za uveljavitev splošne davčne olajšave, ki ji mora priložiti podpisano Potrdilo predsednika okrajne volilne komisije o zavezančevi udeležbi na volitvah poslancev Državnega zbora dne 13. julija 2014. Zahteva za uveljavitev splošne davčne olajšave in Potrdilo predsednika okrajne volilne komisije sta dostopna na spletnem naslovu državne volilne komisije http://www.dvk-rs.si/index.php/si/obrazci-za-volivce.

3. člen

Zavezancem za odmero dohodnine za leto 2013, ki izpolnijo pogoje iz 2. člena tega odloka, a so dohodnino že plačali, se splošna davčna olajšava prizna pri odmeri dohodnine za leto 2014 oziroma se, v primeru da bi preminili, prenese na njihove pravne naslednike iz 1. člena v letu, ko bodo izvedene naslednje volitve v Državni zbor Republike Slovenije.

4. člen

Odlok velja tudi za udeležence predčasnega glasovanja v dneh med 8. in 10. julijem 2014.

5. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu.

Št. 00705-4/2014

Ljubljana, dne 3. julija 2014

EVA 2014-2999-0013

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.

Predsednica