2. Prednostno področje delovanja slovenske zunanje politike je usmerjeno v neposredno soseščino, zlasti območje zahodnega Balkana, kjer mora igrati povezovalno vlogo do njegove celovite vključitve v Evropsko unijo.

3. Slovenija mora (p)ostati verodostojna partnerica v celotni mednarodni skupnosti, kar od nje zahteva aktivno in odgovorno delovanje v mednarodnih organizacijah.

4. V procesih odločanja mednarodne skupnosti mora negovati povezavo med notranjo in zunanjo politiko, saj je uspešna zunanja politika odvisna od notranjega soglasja.

5. Za ohranjanje lastne razvojne dinamike je v interesu Slovenije aktivno sodelovanje pri dograjevanju normativne ureditve mednarodne skupnosti ter odpravljanju razvojnih razlik tudi zato, ker se je iz prejemnice razvojne pomoči spremenila v donatorico.

6. Za aktivno zunanjo politiko mora Slovenija v svoje mednarodne odnose vključiti tudi nedržavne akterje ter pospeševati znanstveno, tehnično in kulturno sodelovanje.

7. Za uspešno zunanjepolitično delovanje mora imeti Slovenija jasno opredeljene cilje in načela, konsistentnost v mednarodnih odnosih, integriranost v lokalno okolje ter globalno agendo.