1. Podatek, da smo v Kranjski Gori imeli tri izbruhe bolezni zaradi vode, ne drži. Leta 2007 (pred sedmimi leti) je bilo po obilnem deževju zabeleženih nekaj zdravstvenih težav, verjetno zaradi oskrbe s pitno vodo iz zajetja »Jurež« nad Gozdom Martuljkom. Vzrok ni bil nikoli nedvoumno dokazan. Upravljalec javnega vodovodnega sistema, javno podjetje Komunala Kranjska Gora, d.o.o., je takrat izvedel vse potrebne ukrepe v skladu s predpisi.

2. Objavljeni podatki iz baze arso.gov.si so brez ustreznih komentarjev zavajajoči. Prikazani neskladni vzorci po podatkih iz leta 2011 se na območju občine Kranjska Gora nanašajo na vzorce, vzete iz internih omrežij. Vzrok neskladnega vzorca pitne vode je bil takrat v internem omrežju in ne v javnem vodovodnem sistemu. Prav tako je pomemben podatek o številu bakterij v vzetem vzorcu, kajti v našem primeru je bilo število prisotnih bakterij E.coli vedno pod 4.

3. Občina Kranjska Gora in javno podjetje Komunala Kranjska Gora ves čas, na podlagi strokovnih študij, izvajata investicije v skrbi za boljšo in kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo. Občina zagotavlja letno v povprečju več kot 500.000 evrov za investicije. Od leta 2007 so bili poleg rednih obnov vodovodnega sistema zgrajeni tudi nova vodohrana »Log« in »Železnica« v Kranjski Gori, črpališče »Lek« s povezovalnim vodom v Kranjski Gori, vodohran v Planici, v letošnjem letu pa bo zgrajen nov vodohran v naselju Dovje, za vodovodni sistem, ki ga je občina leta 2007 prevzela v last in upravljanje od Vodovodne skupnosti Dovje. Upravljalec javno podjetje Komunala Kranjska Gora skrbi za kvaliteto pitne vode s stalnim notranjim nadzorom, neodvisno od notranjega nadzora se kvaliteto pitne vode spremlja tudi z izvajanjem državnega monitoringa. Na podlagi laboratorijskih preiskav odvzetih vzorcev zadnjih let lahko zaključimo, da je oskrba s pitno vodo v občini Kranjska Gora zdravstveno ustrezna in varna.

MAG. RAJKO PUŠ, Občina Kranjska Gora